Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
28 20 Schválení usnesení XX. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 16 pondělí 26. března 2018
27 20 Informace o dokončených, probíhajících a připravovaných investičních akcích v Radotíně pondělí 26. března 2018
26 20 Informace o činnosti odborů ÚMČ, příspěvkových organizací a organizačních složek MČ pondělí 26. března 2018
25 20 Uzavření pracovněprávního vztahu s Ing. Irenou Farníkovou, členkou Zastupitelstva městské části Praha 16, na práci kronikářky v rámci činnosti Letopisecké komise Radotín pondělí 26. března 2018
24 20 Udělení čestného občanství Městské části Praha 16 Doc. Dr. Ing. Františku Vláčilovi, CSc. in memoriam a ceny Městské části Praha 16 Karlu Winklerovi a Milanu Peroutkovi st. in memoriam pondělí 26. března 2018
23 20 Přidělení finančních prostředků v rámci vypsaných dotačních projektů MČ Praha 16 v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury pro rok 2018 pondělí 26. března 2018
22 20 Rozdělení daru pro členy komisí Rady MČ Praha 16 a výborů Zastupitelstva MČ Praha 16 za rok 2017 pondělí 26. března 2018
21 20 Záměr směny části pozemku parc.č. 2628/1 v k.ú. Radotín označené situačním výkresem jako pozemek parc.č. 2628/C v k.ú. Radotín o výměře cca 47 m2 z celkové výměry 13603 m2 ve vlastnictví hl. města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16 za část pozemku parc.č. 2310 v k.ú. Radotín označenou situačním výkresem jako pozemek parc.č. 2310/B v k.ú. Radotín o výměře cca 100 m2 z celkové výměry 757 m2 ve vlastnictví pana Michala Brunnera, Praha 3 - Žižkov s kompenzací z důvodu rozdílné výměry směňovaných částí pozemků ve formě převodu části pozemku parc.č. 2087/79 v k.ú. Radotín o výměře 53 m2 z celkové výměry 1176 m2 z vlastnictví hl. města Prahy a svěřené správy nemovitostí MČ Praha 16 ve prospěch pana Michala Brunnera pondělí 26. března 2018
20 20 Záměr směny pozemků parc.č. 1470/4 o výměře 87 m2 a parc.č. 1470/5 o výměře 182 m2 v k.ú. Radotín ve vlastnictví hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16 za pozemek parc.č. 2554/1 v celé výměře 167 m2 a část pozemku parc.č. 1470/2 v potřebné výměře cca 50 m2 v k.ú. Radotín ve vlastnictví pana Zdeňka Krupila, Černošice z důvodu rozšíření komunikace ulice K Lázním v souvislosti s výstavbou krytého bazénu v areálu ŽŠ Praha – Radotín, včetně parkovací plochy na pozemku parc.č. 1470/1 v k.ú. Radotín pondělí 26. března 2018
19 20 Záměr prodeje pozemku parc.č. 2286/14, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Radotín vlastníkům stavby bez čp/če – garáže postavené na pozemku manželům Ing. Pavlovi Mandovi a Ing. Monice Mandové, Zbuzany pondělí 26. března 2018
18 20 Uznání vlastnického práva z titulu řádného vydržení ve prospěch pana Adama Kostky, Martina Kostky a paní Dariny Kostkové, všichni bytem Praha 5 – Radotín k části pozemku parc.č. 2583/1 v k.ú. Radotín o výměře 33 m2 a části pozemku parc.č. 2587 v k.ú. Radotín o výměře 2 m2, které jsou geometrickým plánem označeny jako pozemek parc.č. 2583/6 v k.ú. Radotín pondělí 26. března 2018
17 20 Uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupujícím panem Václavem Pocem, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2286/29 v k.ú. Radotín pondělí 26. března 2018
16 20 Uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupujícími manželi Vladimírem Kocourkem, Praha 4 – Modřany a Zdeňkou Kocourkovou, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2293 v k.ú. Radotín o výměře 8 m2 pondělí 26. března 2018
15 20 Uzavřením smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a prvními kupujícími manželi Pavlem a Miroslavou Tůmovými, Praha 5 – Radotín a druhou kupující Ing. Martinou Tůmovou, Praha 4 – Nusle, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 333/4 v k.ú. Radotín o výměře 26 m2 pondělí 26. března 2018
14 20 Uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupujícím panem Ondřejem Peckou, Praha 5 – Slivenec, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 91/3 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 91/4 v k.ú. Radotín o výměře 2 m2, části pozemku parc.č. 95/1 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 95/26 v k.ú. Radotín o výměře 98 m2 a části pozemku parc.č. 2513 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 2513/2 v k.ú. Radotín o výměře 5 m2 pondělí 26. března 2018
13 20 Uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupujícím panem Jaroslavem Kukačem, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2638/1 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 2638/7 v k.ú. Radotín pondělí 26. března 2018
12 20 Uzavření kupní smlouvy mezi kupující MČ Praha 16 a prodávající společností Residence Radotín Jedna, s.r.o., Na Harfě 337/3, Praha 9 – Vysočany, jejímž předmětem je koupě pozemku parc.č. 2614/4 o výměře 291 m2 v k.ú. Radotín pondělí 26. března 2018
11 20 Uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupujícím Spolkem Na Cihelně, Zderazská 1010/12, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 1060 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 1060/1 pondělí 26. března 2018
10 20 Uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupujícím Obcí Kosoř, Průběžná 260, Kosoř, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 282/51, trvalý travní porost v k.ú. Kosoř pondělí 26. března 2018
9 20 Uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupující společností Veolia Energie Praha, a.s., Na Florenci 2116/16, Praha 1 – Nové Město, jejímž předmětem je prodej nebytové jednotky 1600/1 (1. podzemní podlaží, 1. nadzemní podlaží, včetně podílu na společných částech nemovité věci o velikosti id. 55/100) vymezené v objektu Sídliště č.p. 1600/15a pondělí 26. března 2018
8 20 Zápis z jednání Kontrolního výboru ze dne 12.2.2018 pondělí 26. března 2018
7 20 Zápisy z jednání Finančního výboru ze dne 15.1., 19.2. a 19.3.2018 pondělí 26. března 2018
6 20 Poskytnutí mimořádné finanční dotace spolku Tělovýchovná jednota Sokol Radotín pondělí 26. března 2018
5 20 Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2018 pondělí 26. března 2018
4 20 Informace o hospodaření MČ Praha 16 v období 1-12/2017 pondělí 26. března 2018
3 20 Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2017 pondělí 26. března 2018
1 20 Schválení zápisu z XIX. řádného zasedání ZMČ ze dne 18.12.2017. pondělí 26. března 2018