Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
39 19 Schválení usnesení XIX. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 16 pondělí 18. prosince 2017
38 19 Informace o dokončených, probíhajících a připravovaných investičních akcích v Radotíně. pondělí 18. prosince 2017
37 19 Informace o činnosti odborů ÚMČ, příspěvkových organizací a organizačních složek MČ pondělí 18. prosince 2017
36 19 Záměr splavnění řeky Berounky v úseku od soutoku s Vltavou do Berouna zpracovaným Ředitelstvím vodních cest ČR v roce 2012 v projektu „ Generel splavnění řeky Berounky z Prahy do Berouna pro I. třídu“ pondělí 18. prosince 2017
35 19 Příspěvky členům Zastupitelstva MČ Praha 16 z peněžního fondu nebo rozpočtu městské části pondělí 18. prosince 2017
34 19 Měsíční odměny neuvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 16 pondělí 18. prosince 2017
33 19 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi povinnou stranou Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Praha 5 - Smíchov a oprávněnou stranou MČ Praha 16 za účelem zřízení služebnosti ve věci strpění umístění a provozování stavby výústních objektů do toku řeky Berounky a zpevněné plochy na pozemku parc.č. 2640 pondělí 18. prosince 2017
32 19 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k tíži pozemku parc.č. 336/1 mezi oprávněnou společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, zastoupenou společností ARANEA NETWORK, a.s., Modřanská 307/98, Praha 4 a obtíženou MČ Praha 16 pro účely zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě pondělí 18. prosince 2017
31 19 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc.č. 357/35, 357/63 a 2613 mezi oprávněnou společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 500, Praha 4 a povinnou MČ Praha 16 pro účely umístění a provozování stavby plynárenského zařízení – STL plynovodu pondělí 18. prosince 2017
30 19 Znovuzvolení paní Mgr. Ivany Pikalové přísedící u Obvodního soudu pro Prahu 5 pondělí 18. prosince 2017
29 19 Záměr směny pozemku parc.č. 2583/7 o výměře 18 m2 ve vlastnictví hl. města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16 za pozemek parc.č. 962/2 o výměře 21 m2 v podílovém spoluvlastnictví manželů Otakara a Zuzany Procházkových, Praha 5 - Radotín a manželů Josefa a Evy Šobrových, Praha 5 - Radotín s případným finančním vyrovnáním pondělí 18. prosince 2017
28 19 Záměr prodeje pozemku parc.č. 2286/29 vlastníkovi garáže postavené na pozemku panu Václavovi Pocovi, Praha 5 – Radotín pondělí 18. prosince 2017
27 19 Záměr prodeje vlastnického podílu id. ½ pozemku parc.č. 1598/1 o celkové výměře 1093 m2 vlastníkovi zbývajícího vlastnického podílu id. ½ panu MUDr. Jakubovi Kostkovi, Praha 4 – Záběhlice. pondělí 18. prosince 2017
26 19 Záměr prodeje pozemku parc.č. 2293 o výměře 8 m2 manželům Vladimírovi Kocourkovi, Praha 4 – Modřany a Zdeňce Kocourkové, Praha 5 – Radotín. pondělí 18. prosince 2017
25 19 Záměr prodeje pozemku parc. č. 2631/7 o výměře 3 m2 paní Ing. Blance Novotné, MBA, Praha - Radotín a záměr prodeje pozemku parc. č. 2631/8 o výměře 3 m2 panu Zdeňkovi Kramlovi, Praha - Radotín pondělí 18. prosince 2017
24 19 Uzavření směnné smlouvy mezi MČ Praha 16 a manželi Romanem a Romanou Váchovými, Rudná u Prahy, jejímž předmětem je směna pozemku parc.č. 2628/11 o výměře 11 m2 z celkové výměry 13603 m2 ve vlastnictví hl. města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16 za pozemek parc.č. 2348/5 o výměře 12 m2 z celkové výměry 712 m2 v podílovém spoluvlastnictví manželů Romana a Romany Váchových s finančním vyrovnáním pondělí 18. prosince 2017
23 19 Uzavření směnné smlouvy mezi MČ Praha 16 a Římskokatolickou farností u kostela sv. Petra a Pavla, nám. Sv. Petra a Pavla 450/2, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je směna částí pozemků parc.č. 1435 a parc.č 2511/19 v k.ú. Radotín ve vlastnictví hl. m. Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16 za část pozemku parc.č. 2511/23 a pozemek parc.č. 2547/2 v k.ú. Radotín ve vlastnictví Římskokatolické farnosti u kostela sv. Petra a Pavla s finančním vypořádáním pondělí 18. prosince 2017
22 19 Uzavřením smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupujícím panem Jaroslavem Panenkou, Velké Přílepy, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2286/59 o výměře 23 m2 pondělí 18. prosince 2017
21 19 Uzavřením smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupujícím panem Oldřichem Šťastným, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2286/5 o výměře 20 m2 pondělí 18. prosince 2017
20 19 Uzavřením smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupujícím panem Jaroslavem Vejnarem, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2286/56 o výměře 21 m2 pondělí 18. prosince 2017
19 19 Uzavřením smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupujícím panem Jindřichem Šalomem, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2286/55 o výměře 22 m2 pondělí 18. prosince 2017
18 19 Uzavřením smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupující paní Annou Stejnerovou, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2286/60 o výměře 22 m2 pondělí 18. prosince 2017
17 19 Uzavřením smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupujícím panem Martinem Slavíkem, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2286/16 o výměře 23 m2 pondělí 18. prosince 2017
16 19 Uzavřením smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupující paní Annou Vranešičovou, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1138/4 o výměře 19 m2 pondělí 18. prosince 2017
15 19 Uzavřením smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupujícím panem Jaroslavem Šilhánkem, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1138/3 o výměře 17 m2 pondělí 18. prosince 2017
14 19 Uzavřením smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupující paní Eliškou Skálovou, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1118/36 o výměře 2 m2 pondělí 18. prosince 2017
13 19 Uzavřením smlouvy o koupi nemovité věci a smlouvy zástavní mezi prodávající a zástavním věřitelem MČ Praha 16 a kupujícím a zástavcem a dlužníkem spolkem JINDRA, Radkovská 1015/4, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2286/1 pondělí 18. prosince 2017
12 19 Uzavřením smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupujícím Bytovým družstvem Prvomájová, Prvomájová 265/28, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 526/1 pondělí 18. prosince 2017
11 19 Uznáním vlastnického práva manželů Víta Frajera a Stanislavy Frajerové, Praha 5 – Radotín z titulu vydržení vlastnického práva k pozemku parc.č. 2610/A pondělí 18. prosince 2017
10 19 Uznáním vlastnického práva paní Hany Kratochvílové, Praha 5 – Radotín z titulu vydržení vlastnického práva k části pozemku parc.č. 2610/4 pondělí 18. prosince 2017
12345