Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

1234
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
26 18 Schválení usnesení XVIII. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 16 pondělí 25. září 2017
25 18 Informace o dokončených, probíhajících a připravovaných investičních akcích v Radotíně. pondělí 25. září 2017
24 18 Informace o činnosti odborů ÚMČ, příspěvkových organizací a organizačních složek MČ pondělí 25. září 2017
23 18 Výsledky kontroly provedené Magistrátem hl. m. Prahy v MČ Praha 16 na základě ustanovení § 113 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, ve dnech 21. 3. 2017 a 22. 3. 2017 v oblasti činností vykonávaných podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění pondělí 25. září 2017
22 18 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži pozemku parc.č. 2509 v k.ú. Radotín mezi oprávněnou společností Quick Office, s.r.o., Malinová 1662/5, Praha 10 a povinnou MČ Praha 16 pro účely zřízení, údržby, oprav a provozování přípojky elektrické energie pro provozovnu společnosti umístěnou na pozemku parc.č. 2499/13 v k.ú. Radotín pondělí 25. září 2017
21 18 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc.č. 357/29, 357/31, 357/35, 357/63 a 2613 v k.ú. Radotín mezi oprávněnou společností Veolia Energie Praha, a.s., Na Florenci 2116/15, Praha 1 a povinnou MČ Praha 16 pro účely umístění teplovodní přípojky v rámci stavby „TVP pro Centrum Radotín – byty, Praha 16“ pondělí 25. září 2017
20 18 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc.č. 357/35, 357/63 a 2613 v k.ú. Radotín mezi oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5 a povinnou MČ Praha 16 pro účely umístění, provozování a užívání podzemního kabelového vedení pondělí 25. září 2017
19 18 Poskytnutí finančního daru na modernizaci techniky Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy Hasičské stanici č. 8 se sídlem V Sudech 1, Praha - Radotín na dofinancování pořízení nového motorového člunu Zodiac Future Mark 3 pondělí 25. září 2017
18 18 Poskytnutí finanční dotace spolku SC Radotín z.s., Ke Zděři 1111/21, Praha 5 – Radotín na akci „Terénní úpravy a pokládka zámkové dlažby“ pondělí 25. září 2017
17 18 Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2286/14 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 2286/57 v k.ú. Radotín o výměře 20 m2 vlastníkovi zděné garáže postavené na pozemku panu Oldřichovi Šťastnému, Praha 5 - Radotín pondělí 25. září 2017
16 18 Záměr prodeje pozemku parc.č. 1118/36, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 2 m2 vlastníkovi garáže nacházející se zčásti na tomto pozemku paní Elišce Skálové, Praha 5 - Radotín pondělí 25. září 2017
15 18 Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2087/68 v k.ú. Radotín o výměře cca 40 m2 vlastníkovi pozemku parc.č. 2087/10 v k.ú. Radotín společnosti 2M Development, s.r.o., Zbraslavská 32/2, Praha 5 – Malá Chuchle pondělí 25. září 2017
14 18 Záměr prodeje pozemku parc.č. 282/51, trvalý travní porost v k.ú. Kosoř o výměře 5816 m2 Obci Kosoř, Průběžná 260, Třebotov za cenu určenou znaleckým posudkem pondělí 25. září 2017
13 18 Záměr prodeje pozemku parc.č. 526/1, zahrada o výměře 790 m2 v k.ú. Radotín vlastníkovi pozemku parc.č. 525 v k.ú. Radotín Bytovému družstvu Prvomájová, Prvomájová 265/28, Praha 5 - Radotín pondělí 25. září 2017
12 18 Záměr prodeje nebytové jednotky 1600/1 v objektu Sídliště č.p. 1600/15a společnosti Veolia Energie Praha, a.s., Na Florenci 2116/16, Praha 1 – Nové Město a návrh koupě objektu technického vybavení náměstí Osvoboditelů č.p. 1369 postavené na pozemku parc.č. 357/33 od společnosti Veolia Energie Praha, a.s., Na Florenci 2116/16, Praha 1 – Nové Město pondělí 25. září 2017
11 18 Uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupujícím panem Bc. Bohumírem Špryňarem, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 1108/107, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 19 m2 pondělí 25. září 2017
10 18 Uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupujícím panem Otto Semotánem, Praha 1 – Nové Město, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2286/10 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 2286/54 v k.ú. Radotín o výměře 65 m2 a pozemku pod zděnou garáží parc.č. 2286/23 v k.ú. Radotín pondělí 25. září 2017
9 18 Uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupujícím bytovým družstvem Háj, Otínská 1023/42, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 963/11 v k.ú. Radotín pondělí 25. září 2017
8 18 Uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupující společností J+J Nájemníkovi, s.r.o., Výpadová 1676/4a, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je prodej pozemků parc.č. 100/4, 155/3 a 226/20 v k.ú. Radotín pondělí 25. září 2017
7 18 Uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi kupující MČ Praha 16 a prodávajícím panem Petrem Vondráčkem, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je koupě stavby bez čp/če – garáže postavené na pozemku parc.č. 949/3 v k.ú. Radotín ve vlastnictví hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16 za cenu stanovenou znaleckým posudkem pondělí 25. září 2017
6 18 Zápis z jednání Finančního výboru ze dne 18.9.2017 pondělí 25. září 2017
5 18 Zápis z jednání Kontrolního výboru ze dne 26.6.2017 pondělí 25. září 2017
4 18 Úprava rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2017 pondělí 25. září 2017
3 18 Informace o hospodaření MČ Praha 16 v období 01-07/2017 pondělí 25. září 2017
2 18 Schválení zápisu z XVII. řádného zasedání ZMČ ze dne 21.6.2017 pondělí 25. září 2017
1 18 Schválení plnění usnesení ZMČ pondělí 25. září 2017
33 17 Schválení usnesení XVII. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 16 středa 21. června 2017
32 17 Informace o dokončených, probíhajících a připravovaných investičních akcích v Radotíně středa 21. června 2017
31 17 Informace o činnosti odborů ÚMČ, příspěvkových organizací a organizačních složek MČ středa 21. června 2017
30 17 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 95/1 mezi oprávněnou společností Pražská vodohospodářská společnosti a.s. Žatecká 110/2, Praha 1 a povinnou MČ Praha 16 pro účely vstupu a vjezdu na pozemek středa 21. června 2017
1234