Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345678
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
1495 101 Místostarosta Mgr. Knotek + OMH – přijetí nejvhodnější nabídky v uzavřeném výběrovém řízení na akci „ZŠ Loučanská – vestavba školní auly do atria ZŠ - Zařízení pro odvod kouře a tepla“ v rámci investiční akce Vestavba školní auly do atria budovy ZŠ a podpis smlouvy o dílo s vítězným uchazečem středa 25. července 2018
1494 101 Radní Ing. Farník + OMH - uzavření dodatku č. 1 k servisní smlouvě č. 4108/2017 ze dne 29. 9. 2017 mezi objednatelem MČ Praha 16 a zhotovitelem společností COMES, s.r.o., Vejvanovského 1615, Praha 4, jehož předmětem je změna katalogového listu 1.16 (ostatní služby) a navýšení ceny za poskytnuté služby středa 25. července 2018
1493 101 Místostarosta Mgr. Knotek + OE - žádost o schválení odměňování pro ředitele příspěvkové organizace Školní jídelna Praha - Radotín z podílu z ekonomické činnosti středa 25. července 2018
1492 101 STA + PS - přidělení bytu v DPS Na Benátkách č. p. 461, Praha – Radotín panu Jaroslavu Červinkovi, Praha - Radotín středa 25. července 2018
1491 101 STA + knihovna - úprava Knihovního řádu Místní knihovny Radotín, Loučanská 1406/1a, Praha - Radotín středa 25. července 2018
1490 101 STA + OMH - ukončení nájemní smlouvy pro garážové stání v objektu čp. 1517/1a,b, K Cementárně, Praha 5 - Radotín dohodou ke dni 31. 7. 2018, uzavřenou mezi pronajímatelem MČ Praha 16 a nájemcem panem RNDr. Jiřím Skřivánkem, Praha 5 – Radotín + záměr na uzavření nové nájemní smlouvy pro garážové stání v objektu čp. 1517/1a,b, K Cementárně, Praha 5 - Radotín mezi pronajímatelem MČ Praha 16 a panem Miloslavem Bekem, Praha 5 – Radotín středa 25. července 2018
1489 101 STA + OMH - ukončení nájemní smlouvy pro garážové stání v objektu čp. 1517/1a,b, K Cementárně, Praha 5 - Radotín dohodou ke dni 31. 7. 2018, uzavřenou mezi pronajímatelem MČ Praha 16 a nájemcem panem RNDr. Jiřím Skřivánkem, Praha 5 – Radotín + záměr na uzavření nové nájemní smlouvy pro garážové stání v objektu čp. 1517/1a,b, K Cementárně, Praha 5 - Radotín mezi pronajímatelem MČ Praha 16 a panem Miloslavem Bekem, Praha 5 – Radotín středa 25. července 2018
1488 101 STA + OMH - uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu Sídliště čp. 1063/3, Praha - Radotín o celkové výměře 11 m2 paní Ing. Lence Böhmové, Praha - Radotín za účelem uskladnění nábytku středa 25. července 2018
1487 101 STA + OMH - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o převodu vlastnictví nemovité věci a o převodu a převzetí místní komunikace mezi budoucím nabyvatelem MČ Praha 16 a budoucím stavebníkem panem Františkem Vlkem, Praha 4 – Braník středa 25. července 2018
1486 101 STA + OE - návrh úpravy rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2018 středa 25. července 2018
1485 100 Místostarosta Mgr. Knotek + OMH - podpis Memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci projektu „Volnočasový areál za okruhem“ mezi MČ Praha 16, MČ Praha – Slivenec a MČ Praha - Řeporyje středa 4. července 2018
1484 100 Místostarosta Mgr. Knotek + OMH - vyhlášení uzavřeného výběrového řízení na akci „Zařízení pro odvod kouře a tepla“ v rámci investiční akce Vestavba školní auly do atria budovy ZŠ středa 4. července 2018
1483 100 STA + OMH - návrh plánu investičních akcí MČ Praha 16 na rok 2019 v rámci uplatnění požadavků na investiční dotace od MHMP středa 4. července 2018
1482 100 STA + OE - podání žádosti na hl. m. Prahu o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 30 000 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 středa 4. července 2018
1481 99 STA - odměna tajemníkovi ÚMČ Praha 16 za II. čtvrtletí 2018 středa 27. června 2018
1480 99 TAJ - odměna vedoucímu příspěvkové organizace Technické služby Praha - Radotín za II. čtvrtletí 2018 středa 27. června 2018
1479 99 TAJ - odměny zaměstnancům za II. čtvrtletí 2018 středa 27. června 2018
1478 99 Radní Ing. Farník (STA) + OMH - návrh na změnu pomocného kritéria při řešení životní situace a přijetí žádosti o nájem obecního bytu ve svěřené správě MČ Praha 16, a to v podobě prodloužení trvalého pobytu na území MČ Praha 16 (Radotín) z 3 let na 5 let středa 27. června 2018
1477 99 Radní Ing. Farník (STA) + OMH - uzavření smlouvy o poskytování služby elektronických komunikací mezi účastníkem MČ Praha 16 a poskytovatelem společností UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 502/5, Praha 4 – Nusle středa 27. června 2018
1476 99 Místostarosta Ing. Bouzek + OMH - evidenční odúčtování finančních prostředků z neuskutečněné investiční akce vedené na účtu 042 v celkové hodnotě 500.875,- Kč na účet 547 středa 27. června 2018
1475 99 Místostarosta Ing. Bouzek + OMH - uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Přípojka – plyn, voda, kanalizace a elektro, k.ú. Radotín“ na pozemku parc. č. 2615 v k.ú. Radotín, ve svěřené správě MČ Praha 16, se stavebníkem Prvomájová s.r.o., V Dolích 189/15, Praha 5 – Velká Chuchle pro potřeby uložení přípojek k pozemku parc. č. 497 v k.ú. Radotín ve vlastnictví stavebníka středa 27. června 2018
1474 99 Místostarosta Ing. Bouzek + OMH - uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Přípojky – voda a plyn Prvomájová 161/13, k.ú. Radotín“ na pozemku parc. č. 2615 v k.ú. Radotín, ve svěřené správě MČ Praha 16, se stavebníkem Prvomájová s.r.o., V Dolích 189/15, Praha 5 – Velká Chuchle pro potřeby uložení přípojek k pozemku parc. č. 496 v k.ú. Radotín ve vlastnictví stavebníka středa 27. června 2018
1473 99 Místostarosta Ing. Bouzek + OMH - uzavření smlouvy o právu provést stavbu „RVDSL1712_A_A_RADO2571-RADO1HR_MET – umístění sdělovacího vedení“ na pozemcích parc.č. 1788/4 a 1788/6 v k.ú. Radotín, ve svěřené správě MČ Praha 16, se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 středa 27. června 2018
1472 99 Místostarosta Ing. Bouzek - žádost o změnu Územního plánu SÚ hl.m. Prahy pro pozemky parc. č. 1644/1 a 2349/1 v k.ú. Radotín z kódu využití LR na kód OB středa 27. června 2018
1471 99 Místostarosta Ing. Bouzek - připomínky MČ Praha 16 k návrhu nového územního plánu SÚ hl.m. Prahy - Metropolitního plánu středa 27. června 2018
1470 99 Místostarosta Mgr. Knotek + OMH - podpis dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4074/2017 na zhotovení stavby „Vestavba školní auly do atria budovy ZŠ včetně rozvodů AV a SCO“ se společností ALBET stavební, s.r.o., Vrážská 144, Praha 5 - Radotín, který se týká prodloužení termínu dokončení a navýšení ceny středa 27. června 2018
1469 99 STA + KÚ (ÚKŘVP) - jmenování člena Krizového štábu MČ Praha 16 středa 27. června 2018
1468 99 STA + OMH - uzavření nájemní smlouvy na garážové stání č. 17 v areálu malometrážních bytů, ul. K Cementárně 1517/1a,b, Praha – Radotín s paní Jindřiškou Danhelovou, Praha - Radotín středa 27. června 2018
1467 99 STA + OMH - záměr pronájmu části pozemku parc.č. 3103/45 v k.ú. Radotín o výměře 558 m2 z celkové výměry 1323 m2 za účelem převodu nájmu ze zemřelého nájemce na oprávněného právního nástupce paní Jiřinu Novákovou, Praha 5 - Radotín středa 27. června 2018
1466 99 STA + OMH - uzavření smlouvy o výpůjčce mezi půjčitelem MČ Praha 16 a vypůjčitelem obecně prospěšnou společností Radotínská, o.p.s., U starého stadiónu 1585/9, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je výpůjčka areálu přírodního koupaliště - biotopu (tj. pozemků parc.č. 1255/3, 1255/10, 1255/24, 1255/25, 1437/1, 1437/29, 1437/30, 1437/31, 1437/32 a části pozemku parc.č. 1255/7 v k.ú. Radotín; budovy čp. 1648/9 v k.ú. Radotín na pozemku parc.č. 1255/24 v k.ú. Radotín; objektu toalet na pozemku parc.č. 1437/29 v k.ú. Radotín, objektu skladu na pozemku parc.č. 1437/30 v k.ú. Radotín, objektu sauny na pozemku parc.č. 1437/32 v k.ú. Radotín, objektu odpočívárny na pozemku parc.č. 1437/31 v k.ú. Radotín, koupacího biotopu s biologickou částí na pozemku parc.č. 1437/1 v k.ú. Radotín, včetně příslušenství: kamerového systému, dvou pokladen, studny, odlučovače lehkých kapalin, závlahy, elektro rozvodů NN, areálového osvětlení, areálového vodovodu a kanalizace, sadových úprav, oplocení, hřiště, rampy, herních prvků a ostatního mobiliáře) za účelem provozování a správy přírodního koupaliště - biotopu středa 27. června 2018
12345678