Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

123456789
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
1102 73 Radní Ing. Farník + OMH - přijetí nabídky ve výběrovém řízení na službu „Dodávka odborných služeb pro zajištění provozu ÚMČ Praha 16“ a podpis smlouvy s firmou COMES, spol. s r.o., Třebohostická 2283/2, Praha 10 16. srpna 2017
1101 73 Zást. STA Ing. Bouzek + OMH - vyhlášení výběrového řízení na akci „Výstavba hasičské zbrojnice SDH Praha - Radotín“ 16. srpna 2017
1100 73 Zást. STA Mgr. Knotek + OMH - vyhlášení výběrového řízení na akci „Hradidlová komora v areálu ZŠ Praha - Radotín“ 16. srpna 2017
1099 72 STA + OMH - záměr uzavření budoucí smlouvy o společnosti na zajištění realizace akce Šárovo kolo (obnova vodovodního řadu, výstavba protipovodňových opatření a splaškové kanalizace) 2. srpna 2017
1098 72 Zást. STA Ing. Bouzek + OMH - podpis dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 3982/2017 na zhotovení stavby „Zateplení objektu sociální správy č.p. 732, Praha - Radotín“ se společností Alegra s.r.o., Švábky 52/2, Praha 8, který se týká navýšení ceny a prodloužení termínu dokončení 2. srpna 2017
1097 72 Zást. STA Ing. Bouzek + OMH - uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži pozemku parc.č. 2509 v k.ú. Radotín mezi oprávněnou společností Quick Office, s.r.o., Malinová 1662/5, Praha 10 a povinnou MČ Praha 16 pro účely zřízení, údržby, oprav a provozování přípojky elektrické energie pro provozovnu společnosti umístěnou na pozemku parc.č. 2499/13 v k.ú. Radotín 2. srpna 2017
1096 72 Zást. STA Ing. Bouzek + OMH - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc.č. 357/29, 357/31, 357/35, 357/63 a 2613 v k.ú. Radotín mezi oprávněnou společností Veolia Energie Praha, a.s., Na Florenci 2116/15, Praha 1 a povinnou MČ Praha 16 pro účely umístění teplovodní přípojky v rámci stavby „TVP pro Centrum Radotín – byty, Praha 16“ 2. srpna 2017
1095 72 Zást. STA Mgr. Knotek + KÚ (úsek školství, kultury, mládeže a TV) - žádost o navýšení ceny stravného pro strávníky v Mateřské škole Praha - Radotín z důvodu rostoucích cen potravin od 1. 9. 2017 2. srpna 2017
1094 72 STA + KÚ (ÚKŘVP) - prodej hasičského vozidla cisternové stříkačky LIAZ MŠ 634 – CAS 25K (RZ: AT 50-44), rok výroby 1988, které využívala Jednotky sboru dobrovolných hasičů Radotín 2. srpna 2017
1093 72 STA + KÚ (ÚKŘVP) - poskytnutí finančního daru na modernizaci techniky Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy Hasičské stanici č. 8 se sídlem V Sudech 1, Praha - Radotín na pořízení nového motorového člunu Zodiac Future Mark 3 s motorem Evinrude Etec 40-60Hp 2. srpna 2017
1092 72 STA + OMH - ukončení nájemní smlouvy pro parkovací stání SML. 3498/2015 dohodou ke dni 31. 7. 2017, uzavřenou mezi pronajímatelem MČ Praha 16 a nájemcem panen Marošem Fedinou, Praha 5 – Radotín 2. srpna 2017
1091 72 STA + OMH - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 4044/2017 ze dne 8. 6. 2017 uzavřené mezi pronajímatelem MČ Praha 16 a nájemcem Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, Praha 8 - Karlín - pobočka nám. Osvoboditelů 1372, Praha 5 – Radotín, jehož předmětem je oprava názvu nájemce na provozovatele partnerské kanceláře společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group, náměstí Osvoboditelů 1372, Praha 5 – Radotín Davida Kodýma, Wassermannova 1043/7, Praha 5 – Hlubočepy 2. srpna 2017
1090 72 STA + OMH - uzavření nájemní smlouvy o pronájmu ploch za účelem umístění reklamních zařízení jazykové školy Channel Crossings, Thámova 681/32, Praha 8 - Karlín v objektech ve svěřené správě nemovitostí ve vlastnictví obce MČ Praha 16 2. srpna 2017
1089 72 STA + OMH - uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupujícím panem Bc. Bohumírem Špryňarem, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 1108/107, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 19 m2 2. srpna 2017
1088 72 STA + OMH - uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi kupující MČ Praha 16 a prodávajícím panem Petrem Vondráčkem, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je koupě stavby bez čp/če – garáže postavené na pozemku parc.č. 949/3 v k.ú. Radotín ve vlastnictví hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16 za cenu stanovenou znaleckým posudkem 2. srpna 2017
1087 71 STA + OMH - plán investičních akcí MČ Praha 16 na rok 2018 v rámci uplatnění požadavků na investiční dotace od MHMP 19. července 2017
1086 71 Radní Ing. Farník + OMH - přidělení bytu č. 4 o velikosti 2+1, Praha - Radotín panu Lukáši Vargovi, bytem Příbram 1 po dobu výkonu povolání u Městské policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 5, oddělení Radotín 19. července 2017
1085 71 Zást. STA Ing. Bouzek (zást. STA Mgr. Knotek) + OMH - podpis dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4014/2017 na zhotovení stavby „Rekonstrukce schodiště a chodníku mezi ul. Karlická a U Starého stadiónu“ se společností BM Construction spol. s r.o., U Klubu 1741/5, Praha 4 - Modřany, který se týká prodloužení termínu dokončení 19. července 2017
1084 71 Zást. STA Ing. Bouzek (zást. STA Mgr. Knotek) + OMH - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k tíži pozemku parc.č. 3103/135 v k.ú. Radotín mezi budoucí oprávněnou společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 – Žižkov a budoucí obtíženou MČ Praha 16 pro účely vybudování nového venkovního síťového rozvaděče 19. července 2017
1083 71 Zást. STA Ing. Bouzek (zást. STA Mgr. Knotek) + OMH - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc.č. 357/35, 357/63 a 2613 v k.ú. Radotín mezi oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5 a povinnou MČ Praha 16 pro účely umístění, provozování a užívání podzemního kabelového vedení o napětí 1 kV 19. července 2017
1082 71 Zást. STA Mgr. Knotek + OMH - uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o provozování výměníkových stanic a dodávce tepelné energie pro vytápění a dodávce teplé vody č. 2217/2009 ze dne 5. 11. 2009 ve znění dodatků č. 1 až 6 mezi odběratelem MČ Praha 16 a dodavatelem společností Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, Ostrava 19. července 2017
1081 71 Zást. STA Mgr. Knotek + OE - žádost Mateřské školy Praha - Radotín na použití finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace na nákup zabezpečovacího zařízení 19. července 2017
1080 71 STA + KS - změna cen za pronájem prostor v Kulturním středisku Radotín, nám. Osvoboditelů 44/15, Praha - Radotín s platností od 1.9.2017 19. července 2017
1079 71 STA + OMH - záměr pronájmu části pozemku parc.č. 357/32 v k.ú. Radotín Cukrárně HANNY, nám. Osvoboditelů 1372, Praha 5 – Radotín, zastoupené vlastníkem paní Hanou Vaňkovou za účelem umístění reklamního plakátu na dřevěném plotě o ploše maximálně 2 m2 19. července 2017
1078 71 STA + OMH - záměr prodeje pozemku parc.č. 1118/36, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 2 m2 vlastníkovi garáže nacházející se zčásti na tomto pozemku paní Elišce Skálové, Praha 5 - Radotín 19. července 2017
1077 71 STA + OMH - záměr prodeje části pozemku parc.č. 2087/68 v k.ú. Radotín o výměře cca 40 m2 vlastníkovi pozemku parc.č. 2087/10 v k.ú. Radotín společnosti 2M Development, s.r.o., Zbraslavská 32/2, Praha 5 – Malá Chuchle, zastoupené jednatelem Ing. Markem Bachtíkem 19. července 2017
1076 71 STA + OMH - záměr prodeje pozemku parc.č. 282/51, trvalý travní porost v k.ú. Kosoř o výměře 5816 m2 Obci Kosoř, Průběžná 260, Třebotov za cenu určenou znaleckým posudkem 19. července 2017
1075 71 STA + OMH - ukončení nájemní smlouvy pro parkovací stání SML. 2445/2010/08 dohodou ke dni 31. 7. 2017, uzavřenou mezi pronajímatelem MČ Praha 16 a nájemcem paní Bělou Češkovou, Praha 5 – Radotín a záměr na uzavření nové nájemní smlouvy pro parkovací stání v areálu Správy obecních nemovitostí, Sídliště 1600/15a mezi pronajímatelem MČ Praha 16 a panem Martinem Kazdou, Praha 5 – Radotín 19. července 2017
1074 71 STA + OMH - ukončení nájemní smlouvy pro parkovací stání SML. 2445/2010/08 dohodou ke dni 31. 7. 2017, uzavřenou mezi pronajímatelem MČ Praha 16 a nájemcem paní Bělou Češkovou, Praha 5 – Radotín a záměr na uzavření nové nájemní smlouvy pro parkovací stání v areálu Správy obecních nemovitostí, Sídliště 1600/15a mezi pronajímatelem MČ Praha 16 a panem Martinem Kazdou, Praha 5 – Radotín 19. července 2017
1073 71 STA + OMH - uzavření nájemní smlouvy na garážové stání č. 7 v areálu malometrážních bytů, ul. K Cementárně 1517/1a,b, Praha – Radotín s paní Hanou Zapletalovou, bytem Praha - Radotín 19. července 2017
123456789