Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

1234
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
1365 92 TAJ + OMH - prodej ojetého služebního vozidla Škoda Fabia Kombi, RZ AKZ3106, příspěvkové organizaci Technické služby Praha - Radotín, V Sudech 1488/2, Praha - Radotín středa 4. dubna 2018
1364 92 Radní Ing. Farník + OMH - návrh na finanční vyrovnání za zhodnocení bytové jednotky č. 4 o velikosti 2+1, Praha 5 – Radotín ve svěřené správě MČ Praha 16 středa 4. dubna 2018
1363 92 Místostarosta Ing. Bouzek + OMH - uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Připojení objektů FTTS na síť TMCZ, 2. Stavba Praha 16 – Radotín, site 14508“ na pozemcích parc.č. 1108/20, 1108/27, 2582/1, 2582/2, 2582/3 a 2589/1 v k.ú. Radotín, ve svěřené správě MČ Praha 16, se stavebníkem T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 11 – Chodov středa 4. dubna 2018
1362 92 STA - odměna tajemníkovi ÚMČ Praha 16 za I. čtvrtletí 2018 středa 4. dubna 2018
1361 92 STA + TS - oprava služebního vozidla Multicar M 30A Fumo, RZ 4AJ6551, vedeného v majetku příspěvkové organizaci Technické služby Praha - Radotín, V Sudech 1488/2, Praha-Radotín středa 4. dubna 2018
1360 92 STA + OMH - návrh koupě pozemku parc.č. 941 v k.ú. Radotín o výměře 277 m2 v podílovém spoluvlastnictví pana Jiřího Guta, Praha 5 - Radotín a pana Mgr. Tomáše Růžičky, Praha 5 - Radotín za cenu určenou znaleckým posudkem č. 112-2/2018 středa 4. dubna 2018
1359 92 STA + OMH - uzavření směnné smlouvy mezi prvním směňujícím MČ Praha 16 a druhými směňujícími manželi Otakarem Procházkou a Zuzanou Procházkovou, Praha 5 - Radotín, manželi Ing. Josefem Šobrem a Evou Šobrovou, Praha 5 - Radotín a Evou Šobrovou, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je směna pozemku parc.č. 2583/7 v k.ú. Radotín o výměře 18 m2 (v době schválení záměru části pozemku parc.č. 2583/1 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 2583/7) ve vlastnictví hl. města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16 za část pozemku parc.č. 962 v k.ú. Radotín označenou geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 962/2 v k.ú. Radotín o výměře 21 m2 v podílovém spoluvlastnictví manželů Otakara Procházky a Zuzany Procházkové, Praha 5 - Radotín, manželů Ing. Josefa Šobra a Evy Šobrové, Praha 5 - Radotín a Evy Šobrové, Praha 5 – Radotín s finančním vyrovnáním rozdílu cen směňovaných pozemků ze strany druhých směňujících středa 4. dubna 2018
1358 92 STA + OMH - uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupující Ing. Blankou Novotnou, MBA, Praha 5-Radotín, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2631/1 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 2631/7 v k.ú. Radotín o výměře 3 m2 + uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupujícím panem Zdeňkem Kramlem, Praha 5–Radotín, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2631/1 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 2631/8 v k.ú. Radotín o výměře 3 m2 středa 4. dubna 2018
1357 92 STA + OMH - uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupující Ing. Blankou Novotnou, MBA, Praha 5-Radotín, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2631/1 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 2631/7 v k.ú. Radotín o výměře 3 m2 + uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupujícím panem Zdeňkem Kramlem, Praha 5–Radotín, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2631/1 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 2631/8 v k.ú. Radotín o výměře 3 m2 středa 4. dubna 2018
1356 91 TAJ - odměna vedoucímu příspěvkové organizace Technické služby Praha - Radotín středa 21. března 2018
1355 91 TAJ - odměny zaměstnancům za I. čtvrtletí 2018 středa 21. března 2018
1354 91 Místostarosta Ing. Bouzek + OMH - uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Rekonstrukce havarijní výpusti z hradidlové komory, ul. K Přívozu, Praha 16“ na pozemcích parc. č. 95/1 a 226/1 v k.ú. Radotín, ve svěřené správě MČ Praha 16, se stavebníkem Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré město, zastoupeným Pražskou vodohospodářskou společností a.s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město středa 21. března 2018
1353 91 Místostarosta Ing. Bouzek + OMH - uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 4151/2017 „Hasičská zbrojnice Radotín“, se společností CETUS PLUS, a. s., Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5, který se týká navýšení ceny středa 21. března 2018
1352 91 Místostarosta Mgr. Knotek + OMH - uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 4121/2017 „Krytý bazén Praha–Radotín“, se společností ALBET stavební, s.r.o., Vrážská 144, 153 00 Praha–Radotín, který se týká navýšení ceny středa 21. března 2018
1351 91 STA + TAJ - přiznání osobního příplatku vedoucímu Technických služeb Praha - Radotín středa 21. března 2018
1350 91 STA - schválení návrhu programu XX. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 16, které se bude konat dne 26.3.2018 středa 21. března 2018
1349 91 STA + OMH - záměr pronájmu budovy čp. 1269 – zemědělské stavby postavené na pozemku parc.č. 1434/2 v k.ú. Radotín dosavadnímu podnájemci Junák – český skaut, středisko 5. květen Radotín, z.s., Sobětická 1627/9, Praha 5 – Radotín středa 21. března 2018
1348 91 STA + OMH - záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2570 v k.ú. Radotín o výměře 287 m2 z celkové výměry 407 m2 spoluvlastníkům sousedního pozemku parc.č. 1734 v k.ú. Radotín paní Sylvii Mackové, Praha 5-Radotín, a panu Danielu Rajchrtovi, Praha 5-Radotín středa 21. března 2018
1347 91 STA + OMH - záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1718/3 v k.ú. Radotín a části pozemku parc.č. 2570 v k.ú. Radotín o celkové výměře 91 m2 vlastníkovi sousedního pozemku parc.č. 1720/12 v k.ú. Radotín panu Zdeňkovi Hlavatému, Praha 5-Radotín středa 21. března 2018
1346 91 STA + OMH - záměr pronájmu prostoru sloužícího k podnikání v objektu čp. 1079/9, Sídliště, Praha – Radotín o celkové výměře 108 m2 společnosti Ski a Bike Centrum Radotín s.r.o., Topasová 882/1, Praha - Radotín, za účelem uskladnění zboží a provozních potřeb středa 21. března 2018
1345 91 STA + OMH - uzavření nájemní smlouvy s místní organizací Český rybářský svaz, z. s., nám. Osvoboditelů 1363/2, Praha 5 – Radotín a MČ Praha 16 na pronájem pozemku parc.č. 243/2 v k.ú. Radotín, pozemku parc.č. 243/3, vč. stavby č.p. 1706 v k.ú. Radotín a pozemku parc.č. 243/4 v k.ú. Radotín středa 21. března 2018
1344 90 Místostarosta Mgr. Knotek + OMH - přijetí nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na zhotovitele akce "Zvýšení kapacity ZŠ – půdní vestavba a zřízení bezbariérového přístupu" a k podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem středa 14. března 2018
1343 89 TAJ + OMH - schválení odpisového plánu movitého a nemovitého majetku MČ Praha 16 na rok 2018 středa 7. března 2018
1342 89 Radní Ing. Farník - návrh daru pro členy komisí Rady MČ Praha 16 a výborů Zastupitelstva MČ Praha 16 za rok 2017 středa 7. března 2018
1341 89 Místostarosta Ing. Bouzek + OMH - uzavření smlouvy o právu provést stavbu „ČMC a.s. – Radotín – Připojení areálu na městskou kanalizaci“ přes lávku pro pěší K Cementárně R7, která je ve svěřené správě MČ Praha 16, se stavebníkem Českomoravský cement, a.s., Mokrá-Horákov 359, Mokrá-Horákov, na jehož pozemku parc. č. 1848/4 v k.ú Radotín se lávka nachází středa 7. března 2018
1340 89 Místostarosta Mgr. Knotek + OE - schválení odpisových plánů příspěvkových organizací MČ Praha 16 na rok 2018 středa 7. března 2018
1339 89 STA + KÚ (úsek školství, kultury, mládeže a TV) - žádost o zařazení Mgr. Luďka Sedláka, Praha - Radotín do Školské a kulturní komise - poradního orgánu Rady městské části Praha 16 středa 7. března 2018
1338 89 STA + KÚ (úsek školství, kultury, mládeže a TV) - udělení čestného občanství Městské části Praha 16 Doc. Ing. Dr. Františku Vláčilovi, CSc in memoriam a ceny Městské části Praha 16 Karlu Winklerovi a Milanu Peroutkovi st. in memoriam středa 7. března 2018
1337 89 STA + KÚ (úsek školství, kultury, mládeže a TV) - přidělení dotací v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury pro rok 2018 středa 7. března 2018
1336 89 STA + OMH - uznání vlastnického práva z titulu řádného vydržení ve prospěch pana Adama Kostky, Martina Kostky a paní Dariny Kostkové, všichni bytem Praha 5 – Radotín k části pozemku parc.č. 2583/1 v k.ú. Radotín o výměře 33 m2 a části pozemku parc.č. 2587 v k.ú. Radotín o výměře 2 m2, které jsou geometrickým plánem označeny jako pozemek parc.č. 2583/6 v k.ú. Radotín o výměře 34 m2, jenž tvoří nesoulad skutečného stavu se stavem zápisu v katastru nemovitostí středa 7. března 2018
1234