Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345678910...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
110 4 STA + OE - úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2018 středa 19. prosince 2018
109 4 I. místostarosta + KÚ (Personální úsek) - jmenování vedoucího Kina Radotín a stanovení jeho platu středa 19. prosince 2018
108 4 STA – úprava platu tajemníka ÚMČ Praha 16 středa 19. prosince 2018
107 4 TAJ - úprava platů vedoucích zaměstnanců ÚMČ Praha 16 a vedoucích zaměstnanců organizačních složek MČ Praha 16 středa 19. prosince 2018
106 4 STA + TAJ - úprava platů vedoucích příspěvkových organizací MČ Praha 16 středa 19. prosince 2018
105 4 Radní Ing. Farník + OMH - uzavření smlouvy o technické podpoře informačního systému MUNIS a dalších produktů společnosti Triada mezi uživatelem MČ Praha 16 a poskytovatelem společností Triada, s.r.o., U Svobodárny 1110/12, Praha 9 středa 19. prosince 2018
104 4 Radní Ing. Farník + OMH - vyhlášení poptávkového řízení na výběr dodavatele služeb servisu a údržby bezdrátové datově sítě, průmyslového uzavřeného kamerového systému, poplachového zabezpečovacího a tísňového systému a domácího dorozumívacího systému v objektech ve svěřené správě Městské části Praha 16 středa 19. prosince 2018
103 4 II. místostarosta + OMH - uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Přemístění hlavního uzávěru plynu, ul. Plánická parcelní číslo 2142/1 k.ú. Radotín“ na pozemku parc. č. 2631/1 v k.ú. Radotín, ve vlastnictví hlavního města Prahy, ve svěřené správě MČ Praha 16, se stavebníkem Ing. Petrem Ivančákem, Praha 5 – Radotín středa 19. prosince 2018
102 4 II. místostarosta + OMH - uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Revitalizace bytového domu“ na pozemku parc. č. 357/35 v k.ú. Radotín, ve vlastnictví hlavního města Prahy, ve svěřené správě MČ Praha 16, se stavebníkem Společenství vlastníků Radotín 1362/1, náměstí Osvoboditelů 1362/1, Praha 5 – Radotín pro potřeby zateplení obvodového pláště domu na pozemku parc. č. 357/28 v k.ú. Radotín, který je ve vlastnictví stavebníka středa 19. prosince 2018
101 4 II. místostarosta + OMH - uzavření smlouvy o právu provést stavbu „RADO2593,2595 – liniová telekomunikační stavba“ na pozemcích parc.č. 2610/4, 2626, 2630, 2631/1 a 2627 v k.ú. Radotín, ve svěřené správě MČ Praha 16, se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 středa 19. prosince 2018
100 4 II. místostarosta + OMH - uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc.č. 2514 v k.ú. Radotín mezi budoucí oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5 a budoucí povinnou Městskou částí Praha 16 pro účely zřízení a vedení součásti distribuční soustavy (kabelu vysokého napětí, sdělovacího kabelu a optického kabelu) přes pozemek vybudované v rámci akce „Praha 5, Lávka Radotín, kVN, SDK, opto.“ středa 19. prosince 2018
99 4 II. místostarosta + OMH - podání návrhu na výmaz předkupního práva k pozemku parc.č. 823/2, zahrada v k.ú. Radotín ve vlastnictví pana Vladimíra Ďačenka, Všenory, evidovaného v katastru nemovitostí ve prospěch MNV Radotín středa 19. prosince 2018
98 4 II. místostarosta + OMH - uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4151/2017 na akci „Hasičská zbrojnice Radotín“ se společností CETUS PLUS, a. s., Plzeňská 183/181, Praha 5, který se týká navýšení ceny středa 19. prosince 2018
97 4 II. místostarosta + OMH - úprava „Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MČ Praha 16“ středa 19. prosince 2018
96 4 I. místostarosta + OMH - uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 4121/2017 „Krytý bazén Praha – Radotín“ se společností ALBET stavební, s.r.o., Vrážská 144, Praha–Radotín, který se týká navýšení ceny a prodloužení termínu dokončení středa 19. prosince 2018
95 4 I. místostarosta + OMH - uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě o výkonu technického dozoru investora na stavbě „Zvýšení kapacity ZŠ – půdní vestavba a zřízení bezbariérového přístupu“ č. 4268/2018 se společností ARAGON ELL, s.r.o., Dr. K. Tučka 69, Nová Paka, který se týká navýšení ceny z důvodu prodloužení termínu dokončení stavby středa 19. prosince 2018
94 4 I. místostarosta + OMH - uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu činnosti koordinátora BOZP na staveništi „Zvýšení kapacity ZŠ – půdní vestavba a zřízení bezbariérového přístupu“ č. 4267/2018 se společností SAFEREX s.r.o., Božkovské náměstí 17/21, Plzeň, který se týká navýšení ceny z důvodu prodloužení termínu dokončení stavby středa 19. prosince 2018
93 4 STA + KÚ (Personální úsek) - uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o poskytování právních služeb pro MČ Praha 16 JUDr. Danou Šmídovou, advokátkou, č. osv. ČAK 2636, U Kříže 610/14, Praha - Jinonice středa 19. prosince 2018
92 4 STA + OMH - záměr pronájmu části pozemku parc.č. 406/1, ostatní plocha, zeleň v k.ú. Radotín o výměře 16 m2 z celkové výměry 3032 m2, označené v určení výměr pronajímaných částí pozemků jako část č. 6, vlastníkovi plechové garáže postavené na tomto pozemku panu Ing. Jakubovi Korešovi, Praha 5 - Stodůlky středa 19. prosince 2018
91 4 STA + OMH - záměr pronájmu části pozemku parc.č. 357/29, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 7 m2 z celkové výměry 2785 m2 společnosti AHOLD Czech Republic, a.s., Radlická 520/117, Praha 5 - Jinonice za účelem umístění klece na tři odpadové kontejnery středa 19. prosince 2018
90 4 STA + OMH - uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání (střechy) v objektu Sídliště čp. 1078/18 a K Cementárně čp. 1517/1a,b, Praha - Radotín se společností Softlink s. r. o., Tomkova 409, Kralupy nad Vltavou za účelem umístění modulů pro sběr dat středa 19. prosince 2018
89 4 STA + OMH - uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání (střechy) v objektu Sídliště čp. 1078/18, Praha - Radotín se společností CETIN České telekomunikační infrastruktury a. s., Olšanská 2681/6, Praha 3 – Žižkov za účelem umístění základnové stanice veřejné komunikační sítě pro příjem signálu LTE a GSM středa 19. prosince 2018
88 4 STA + OMH - uzavření nájemní smlouvy mezi pronajímatelem MČ Praha 16 a nájemcem panem Janem Starým, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 1060/2, ostatní plocha, zeleň v k.ú. Radotín o výměře 70 m2 z celkové výměry 130 m2 za účelem užívání jako zahrádky středa 19. prosince 2018
87 4 STA + OE - žádost FbK Buldoci Radotín na změnu termínu vyúčtování dotace v rámci Dotačních projektů MČ Praha 16 určeného pro oblast sportu, tělovýchovy a volnočasových aktivit za rok 2018, č. smlouvy 4244/2018/44 středa 19. prosince 2018
86 4 STA + OE - úprava závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Technické služby Praha - Radotín středa 19. prosince 2018
85 3 Radní Ing. Farník - smlouva s firmou GEOVAP - software pro Odbor sociální středa 5. prosince 2018
84 3 I. místostarosta + OMH - uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4263/2018 na akci "Zvýšení kapacity ZŠ - půdní vestavba a zřízení bezbariérového přístupu" se společností Fastav Bau, s.r.o., náměstí I.P.Pavlova 1789/5, Praha 2, který se týká navýšení ceny a prodloužení termínu dokončení středa 5. prosince 2018
83 3 STA - odměna tajemníkovi ÚMČ Praha 16 za IV. čtvrtletí 2018 středa 5. prosince 2018
82 3 TAJ - odměna vedoucímu příspěvkové organizace Technické služby Praha - Radotín za IV. čtvrtletí 2018 středa 5. prosince 2018
81 3 TAJ - odměny zaměstnancům za IV. čtvrtletí 2018 středa 5. prosince 2018
12345678910...