Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345678910...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
35 1 STA - rozdělení oblastí kompetencí ve funkčním období let 2018 – 2022 mezi starostou, místostarosty a pověřenými radními Městské části Praha 16 středa 7. listopadu 2018
34 1 TAJ + OMH - provedení periodické inventarizace majetku a závazků Městské části Praha 16 v souvislosti s řádnou účetní závěrkou ke dni 31. 12. 2018 středa 7. listopadu 2018
33 1 TAJ + OMH - provedení periodické inventarizace majetku a závazků Městské části Praha 16 v souvislosti s řádnou účetní závěrkou ke dni 31. 12. 2018 středa 7. listopadu 2018
32 1 TAJ + OMH - provedení periodické inventarizace majetku a závazků Městské části Praha 16 v souvislosti s řádnou účetní závěrkou ke dni 31. 12. 2018 středa 7. listopadu 2018
31 1 II. místostarosta + OMH - podpis smlouvy o dílo v rámci poptávkového řízení na „Vyhotovení projektové dokumentace bouracích prací objektů čp. 1369 a 1375, Praha - Radotín“ s vítězným uchazečem středa 7. listopadu 2018
30 1 II. místostarosta + OMH - uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc.č. 2511/18 v k.ú. Radotín mezi oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5 a povinnou MČ Praha 16 pro účely zřízení, provozování, opravování a udržování součásti distribuční soustavy 1 kV a telekomunikačního zařízení v rozsahu 4 běžných metrů v rámci akce „Praha 16 – Radotín, Výpadová, nová SD 722 parc. 2490/31, č. SPP: S – 143 598“ středa 7. listopadu 2018
29 1 I. místostarosta + OE - změna odpisového plánu příspěvkové organizace Školní jídelna Praha - Radotín v roce 2018 středa 7. listopadu 2018
28 1 I. místostarosta + OE - použití finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace Školní jídelna Praha – Radotín na nákup motorového vozidla Peugeot Partner Tepee ACTIVE středa 7. listopadu 2018
27 1 I. místostarosta + OE - přiznání odměn ředitelům předškolních zařízení, škol a škol. zařízení MČ Praha 16 za 2. pololetí školního roku 2017/2018 středa 7. listopadu 2018
26 1 STA + OE - žádost o investiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola Praha - Radotín - vybavení přístavby školy středa 7. listopadu 2018
25 1 STA + OOS - žádost společnosti KOMPAKT spol. s.r.o., Jiráskova 1424, Poděbrady, zastoupené panem Davidem Šafářem o udělení písemného souhlasu s užitím znaku Městské části Praha 16 středa 7. listopadu 2018
24 1 STA + OOS - návrh starosty MČ Praha 16 na pověření členů Zastupitelstva městské části Praha 16 k přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství a na pověření oprávněním k užívání závěsného znaku středa 7. listopadu 2018
23 1 STA + OOS - návrh starosty MČ Praha 16 na pověření členů Zastupitelstva městské části Praha 16 k přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství a na pověření oprávněním k užívání závěsného znaku středa 7. listopadu 2018
22 1 STA + TAJ - výběrové řízení na pozici vedoucí Kina Radotín a pověření vedením organizační složky středa 7. listopadu 2018
21 1 STA + TAJ - výběrové řízení na pozici vedoucí Kina Radotín a pověření vedením organizační složky středa 7. listopadu 2018
20 1 STA + TAJ - výběrové řízení na pozici vedoucí Kina Radotín a pověření vedením organizační složky středa 7. listopadu 2018
19 1 STA - zřízení komisí při Radě MČ Praha 16 pro volební období 2018 - 2022 středa 7. listopadu 2018
18 1 STA + OMH - návrh na uvolnění částky 30.000,- Kč z rozpočtu MČ Praha 16 na zajištění akce „Ohňostroj“ a na zaslání objednávky na realizaci ohňostroje firmě A PYRO OHŇOSTROJE, s.r.o., Ke Koulce 462/13, Praha 5 středa 7. listopadu 2018
17 1 STA + OMH - ukončení nájemní smlouvy SML. 3156/2014 na pronájem garážového parkovacího stání č. 2, K Cementárně 1517/1a,b, Praha - Radotín s panem Bc. Rostislavem Zapletalem, Praha – Radotín dohodou ke dni 30. 11. 2018 + záměr pronájmu garážového parkovacího stání č. 2, K Cementárně 1517/1a,b, Praha – Radotín panu Václavu Husákovi, Praha- Radotín středa 7. listopadu 2018
16 1 STA + OMH - ukončení nájemní smlouvy SML. 3156/2014 na pronájem garážového parkovacího stání č. 2, K Cementárně 1517/1a,b, Praha - Radotín s panem Bc. Rostislavem Zapletalem, Praha – Radotín dohodou ke dni 30. 11. 2018 + záměr pronájmu garážového parkovacího stání č. 2, K Cementárně 1517/1a,b, Praha – Radotín panu Václavu Husákovi, Praha- Radotín středa 7. listopadu 2018
15 1 STA + OMH - ukončení nájemní smlouvy pro parkovací stání v objektu Sídliště čp. 1600/15a, Správy obecních nemovitostí, Praha - Radotín dohodou ke dni 30. 11. 2018, uzavřenou mezi pronajímatelem MČ Praha 16 a nájemcem paní Radmilou Pilařovou, Praha - Radotín + záměr na uzavření nové nájemní smlouvy pro parkovací stání v objektu Sídliště čp. 1600/15a, Správy obecních nemovitostí, Praha - Radotín mezi pronajímatelem MČ Praha 16 a paní Dagmarou Součkovou Mikoláškovou, Praha - Radotín středa 7. listopadu 2018
14 1 STA + OMH - ukončení nájemní smlouvy pro parkovací stání v objektu Sídliště čp. 1600/15a, Správy obecních nemovitostí, Praha - Radotín dohodou ke dni 30. 11. 2018, uzavřenou mezi pronajímatelem MČ Praha 16 a nájemcem paní Radmilou Pilařovou, Praha - Radotín + záměr na uzavření nové nájemní smlouvy pro parkovací stání v objektu Sídliště čp. 1600/15a, Správy obecních nemovitostí, Praha - Radotín mezi pronajímatelem MČ Praha 16 a paní Dagmarou Součkovou Mikoláškovou, Praha - Radotín středa 7. listopadu 2018
13 1 STA + OMH - opětovné vyhlášení výběrového řízení na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v 1. patře objektu Zdravotnického zařízení, Sídliště 1100/32, Praha - Radotín za účelem provozování zubní ordinace a dentální hygieny středa 7. listopadu 2018
12 1 STA + OMH - záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1060/2, ostatní plocha, zeleň v k.ú. Radotín o výměře 70 m2 z celkové výměry 130 m2 panu Janu Starému, Praha 5 – Radotín za účelem užívání jako zahrádky středa 7. listopadu 2018
11 1 STA + OMH - záměr prodeje spoluvlastnického podílu id. 3/5 části pozemku parc.č. 1892/2 v k.ú. Radotín, ve vlastnictví hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16, která je ve výkresu záboru částí pozemků označena jako část F o výměře 213 m2, vlastníkovi přilehlého pozemku parc.č. 1906 a 1907 v k.ú. Radotín panu Alexandrovi Vavříkovi, Troskotovice středa 7. listopadu 2018
10 1 STA + OMH - podpis smlouvy o převodu správy majetku hlavního města Prahy (předání nově pořízených movitých věcí pro Městskou policii hl. m. Prahy, okrskovou služebnu v Praze – Radotíně), uzavřené mezi MČ Praha 16 a hlavním městem Prahou - Městskou policií hl. m. Prahy středa 7. listopadu 2018
9 1 STA + OMH - uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v objektu Sídliště čp. 1067/7, Praha - Radotín o celkové výměře 11 m2 paní Ivě Davídkové, Srbsko za účelem poskytování kosmetických služeb a masáží středa 7. listopadu 2018
8 1 STA + OMH - uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v budově čp. 1369, která je součástí pozemku parc.č. 357/33 v k.ú. Radotín, ve vlastnictví hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16 společnosti Veolia Energie Praha, a.s., Na Florenci 2116/15, Praha 1 – Nové Město za účelem provozování umístěného technologického zařízení pro veřejné vytápění středa 7. listopadu 2018
7 1 STA + OMH - uzavření nájemní smlouvy mezi pronajímatelem MČ Praha 16 a nájemci Ing. Lenkou Petákovou, Praha 5 – Radotín a Ing. Jiřím Petákem, Osov, jejímž předmětem je pronájem připlocené části pozemku parc.č. 1718/3, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 260 m2 z celkové výměry 668 m2 středa 7. listopadu 2018
6 1 STA + OMH - uzavření směnné smlouvy mezi prvním směňujícím MČ Praha 16 a druhou směňující Mgr. Ladou Sojkovou, Víchová nad Jizerou, zastoupenou Karlem Tomešem, Praha 5 – Radotín dle plné moci ze dne 23. 3. 2018, jejímž předmětem je směna spoluvlastnického podílu id. 20/48 pozemku parc.č. 944/5 v k.ú. Radotín ve vlastnictví hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16 za spoluvlastnický podíl id. 12/48 pozemku parc.č. 945/4 v k.ú. Radotín s finančním vypořádáním rozdílu cen směňovaných spoluvlastnických podílů ze strany druhé směňující středa 7. listopadu 2018
12345678910...