Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345678910...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
1167 78 STA - odměna tajemníkovi ÚMČ Praha 16 za III. čtvrtletí 2017 středa 4. října 2017
1166 78 TAJ - odměna vedoucímu příspěvkové organizace Technické služby Praha - Radotín za III. čtvrtletí 2017 středa 4. října 2017
1165 78 TAJ - odměny zaměstnancům za III. čtvrtletí 2017 středa 4. října 2017
1164 78 Radní Ing. Binhack - pojmenování nově vzniklé komunikace na k. ú. Radotín – ulice Vyhlídka středa 4. října 2017
1163 78 Radní Ing. Farník + OMH - přechod nájmu bytu č. 1 o velikosti 2+1, Praha - Radotín po zemřelé Aleně Mrázkové na vnuka Petra Růžičku, bytem Praha - Radotín středa 4. října 2017
1162 78 Zást. STA Ing. Bouzek + OMH - přijetí nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na akci „Hasičská zbrojnice Radotín“ a podpis smlouvy o dílo s vítězným uchazečem středa 4. října 2017
1161 78 Zást. STA Ing. Bouzek + OMH - uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k tíži pozemku parc.č. 336/1 v k.ú. Radotín mezi oprávněnou společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, zastoupenou společností ARANEA NETWORK, a.s., Modřanská 307/98, Praha 4 a obtíženou MČ Praha 16 pro účely zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě středa 4. října 2017
1160 78 Zást. STA Mgr. Knotek + OMH - návrh k udělení souhlasu na provedení stavebních úprav v pronajatých prostorech v objektu nám. Osvoboditelů 1368, Praha 5 – Radotín Soukromé MŠ a ZŠ Petrklíč, které užívá na základě uzavřené nájemní smlouvy s pronajímatelem MČ Praha 16 středa 4. října 2017
1159 78 Zást. STA Mgr. Knotek + OMH - návrh na souhlas s realizací investiční akce SC Radotín z.s., Ke Zděři 1111/21, Praha - Radotín „Budova sportovně-technického zázemí hřiště SC Radotín“ a návrh na prodloužení nájemní smlouvy na pronájem budovy č.p. 1111/21, ul. Ke Zděři, Praha – Radotín s SC Radotín z.s. středa 4. října 2017
1158 78 Zást. STA Mgr. Knotek + OMH - návrh na souhlas s realizací investiční akce SC Radotín z.s., Ke Zděři 1111/21, Praha - Radotín „Budova sportovně-technického zázemí hřiště SC Radotín“ a návrh na prodloužení nájemní smlouvy na pronájem budovy č.p. 1111/21, ul. Ke Zděři, Praha – Radotín s SC Radotín z.s. středa 4. října 2017
1157 78 Zást. STA Mgr. Knotek + OE - prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Praha - Radotín středa 4. října 2017
1156 78 STA + OOS - žádost firmy Kompakt spol. s r.o. sídlem Jiráskova 1424, Poděbrady na vyslovení souhlasu s užitím znaku Městské části Praha 16 středa 4. října 2017
1155 78 STA + OMH - záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání pro společnost Zubní laboratoř Radotín s.r.o., Sídliště 1100/32, Praha - Radotín ve Zdravotnickém zařízení, Sídliště 1100/32, Praha - Radotín středa 4. října 2017
1154 78 STA + OMH - záměr pronájmu pozemku parc.č. 1470/5 v k.ú. Radotín panu Zdeňkovi Krupilovi, Černošice z důvodu realizace a provozování stavby „Buňkoviště – rychlé občerstvení, Praha – Radotín, ul. K Lázním“ středa 4. října 2017
1153 78 STA + OMH - záměr prodeje pozemku parc.č. 2286/29 v k.ú. Radotín vlastníkovi garáže postavené na pozemku panu Václavovi Pocovi, Praha 5 – Radotín středa 4. října 2017
1152 78 STA + OMH - uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce pozemků č. 3790/2016/1 uzavřené dne 7. 9. 2016 mezi půjčitelem MČ Praha 16 a vypůjčitelem panem Miloslavem Borkem, Kunovice, jehož předmětem je změna předmětu výpůjčky a doby výpůjčky středa 4. října 2017
1151 78 STA + OMH - uzavření nájemní smlouvy mezi pronajímatelem MČ Praha 16 a nájemcem společností U nás caffé, s.r.o., Korunní 2569/108, Praha 10 – Vinohrady, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 336/1 v k.ú. Radotín o výměře 15 m2 z celkové výměry 2496 m2 za účelem umístění dřevěného pódia k provozování letní zahrádky u kavárny středa 4. října 2017
1150 78 STA + OMH - uzavření směnné smlouvy mezi MČ Praha 16 a manželi Romanem a Romanou Váchovými, Rudná u Prahy, jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č. 2628/1 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek č. 2628/11 o výměře 11 m2 z celkové výměry 13603 m2 ve vlastnictví hl. města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16 za část pozemku parc.č. 2348/3 v k.ú. Radotín označenou geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 2348/5 o výměře 12 m2 z celkové výměry 712 m2 v podílovém spoluvlastnictví manželů Romana a Romany Váchových, s finančním vyrovnáním rozdílu cen směňovaných pozemků středa 4. října 2017
1149 78 STA + OMH - uzavření smlouvy o koupi nemovité věci a smlouvy zástavní mezi prodávající a zástavním věřitelem MČ Praha 16 a kupujícím a zástavcem a dlužníkem spolkem JINDRA, Radkovská 1015/4, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2286/1 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 2286/1 o výměře 692 m2 v k.ú. Radotín středa 4. října 2017
1148 77 TAJ - jmenování tajemníka Bezpečnostní rady správního obvodu Praha 16, Krizového štábu MČ Praha 16 a Povodňové komise MČ Praha 16 středa 20. září 2017
1147 77 Radní Ing. Farník + OMH - finanční vyrovnání za zhodnocení bytové jednotky o velikosti 2+1, Praha 5 – Radotín ve svěřené správě MČ Praha 16 středa 20. září 2017
1146 77 Zást. STA Ing. Bouzek + OMH - vyhlášení výběrového řízení na akci „Oprava střechy nového domu s pečovatelskou službou ul. K Cementárně, Praha - Radotín“ středa 20. září 2017
1145 77 Zást. STA Mgr. Knotek + OMH - přijetí nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na akci „Hradidlová komora v areálu ZŠ Praha - Radotín“ a podpis smlouvy o dílo s vítězným uchazečem středa 20. září 2017
1144 77 STA - schválení návrhu programu XVIII. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 16, které se bude konat dne 25.9.2017 středa 20. září 2017
1143 77 STA + knihovna - vyřazení knihovních dokumentů z Místní knihovny Radotín středa 20. září 2017
1142 77 STA + KÚ (ÚKŘVP) - aktualizace složení pracovních skupin Povodňové komise MČ Praha 16 středa 20. září 2017
1141 77 STA + PS - přidělení bytu v DPS v ul. Na Benátkách 461 panu Rudolfu Blábolilovi, bytem Třebotov středa 20. září 2017
1140 77 STA + PS - přidělení bytu v DPS v ul. K Cementárně 1522/1c panu Karlu Winklerovi a paní Zdeňce Winklerové, bytem Praha - Radotín středa 20. září 2017
1139 77 STA + OMH - záměr pronájmu prostoru sloužícího k podnikání v objektu čp. 21/2a, nám. Osvoboditelů, Praha 5 – Radotín o celkové výměře 34 m2 panu Aleši Sebastianidesovi, Karlická 834/10, Praha 5 – Radotín za účelem skladování podlahových krytin středa 20. září 2017
1138 77 STA + OMH - záměr směny části pozemku parc.č. 2583/1 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 2583/7 v k.ú. Radotín o výměře 18 m2 ve vlastnictví hl. města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16 za část pozemku parc.č. 962 v k.ú. Radotín označenou geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 962/2 v k.ú. Radotín o výměře 21 m2 v podílovém spoluvlastnictví manželů Otakara a Zuzany Procházkových, Praha 5 - Radotín a manželů Josefa a Evy Šobrových, Praha 5 - Radotín s případným finančním vyrovnáním rozdílu cen směňovaných pozemků středa 20. září 2017
12345678910...