Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

1234567
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
1463 98 Radní Ing. Farník (STA) + OMH - přidělení bytu č. 14 o velikosti 1+1, Praha - Radotín slečně Denise Männchenové, Praha - Radotín středa 13. června 2018
1462 98 Radní Ing. Farník (STA) + OMH - přidělení bytu č. 10 o velikosti 2+1, Praha - Radotín slečně Daně Trejtnarové, Praha - Radotín středa 13. června 2018
1461 98 Radní Ing. Farník (STA) + OMH - přidělení bytu č. 9 o velikosti 2+1, Praha - Radotín panu Slávku Rohlíkovi s rodinou, Praha - Radotín středa 13. června 2018
1460 98 Místostarosta Ing. Bouzek - žádost o změnu Územního plánu SÚ hl.m. Prahy pro pozemky parc. č. 3032, 3035 a 3038 v k.ú. Radotín z kódu využití OB-A na kód OB středa 13. června 2018
1459 98 Místostarosta Ing. Bouzek - žádost o změnu Územního plánu SÚ hl.m. Prahy pro pozemek parc. č. 916/1 v k.ú. Radotín z kódu využití PS na kód OB středa 13. června 2018
1458 98 Místostarosta Mgr. Knotek + KÚ (úsek školství, kultury, mládeže a TV) - žádost o omezení provozu mateřských škol v době letních prázdnin od 1. 7. 2018 do 24. 8. 2018 a uzavření všech mateřských škol v době od 27. 8. 2018 do 31. 8. 2018 z důvodu sanitárního týdne středa 13. června 2018
1457 98 Místostarosta Mgr. Knotek + KÚ (úsek školství, kultury, mládeže a TV) - žádost o omezení provozu mateřských škol v době letních prázdnin od 1. 7. 2018 do 24. 8. 2018 a uzavření všech mateřských škol v době od 27. 8. 2018 do 31. 8. 2018 z důvodu sanitárního týdne středa 13. června 2018
1456 98 Místostarosta Mgr. Knotek + OMH - uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. 2202/2009 ze dne 16. 10. 2009 ve znění dodatků č. 1 až č. 4 mezi pronajímatelem MČ Praha 16 a nájemcem společností Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, Ostrava + uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o provozování výměníkových stanic a dodávce tepelné energie pro vytápění a dodávce teplé vody č. 2217/2009 ze dne 5. 11. 2009 ve znění dodatků č. 1 až 7 mezi odběratelem MČ Praha 16 a dodavatelem společností Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, Ostrava středa 13. června 2018
1455 98 Místostarosta Mgr. Knotek + OMH - uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. 2202/2009 ze dne 16. 10. 2009 ve znění dodatků č. 1 až č. 4 mezi pronajímatelem MČ Praha 16 a nájemcem společností Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, Ostrava + uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o provozování výměníkových stanic a dodávce tepelné energie pro vytápění a dodávce teplé vody č. 2217/2009 ze dne 5. 11. 2009 ve znění dodatků č. 1 až 7 mezi odběratelem MČ Praha 16 a dodavatelem společností Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, Ostrava středa 13. června 2018
1454 98 Místostarosta Mgr. Knotek + OMH - podpis smlouvy o dílo v rámci poptávkového řízení na akci „Evakuační rozhlas“ v objektu školní auly ZŠ Praha – Radotín se společností FELOMA, s.r.o., Křížkovského 843/5, Olomouc středa 13. června 2018
1453 98 Místostarosta Mgr. Knotek + OMH - podpis smlouvy o dílo v rámci poptávkového řízení na akci „Elektrická požární signalizace“ v objektu školní auly ZŠ Praha – Radotín se společností Albet – stavební, s.r.o., Vrážská 144, Praha 5 – Radotín středa 13. června 2018
1452 98 STA - schválení návrhu programu XXI. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 16, které se bude konat dne 18.6.2018 středa 13. června 2018
1451 98 STA + OMH - záměr pronájmu prostoru sloužícího k podnikání v objektu Sídliště čp. 1063/3, Praha - Radotín o celkové výměře 11 m2 paní Ing. Lence Böhmové, Praha - Radotín za účelem uskladnění nábytku středa 13. června 2018
1450 98 STA + OMH - záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2534/1 v k.ú. Radotín o výměře 3 m2 Společenství vlastníků jednotek bytového domu Nýřanská č.p. 1493 – 1495 v Praze 5 – Radotíně, se sídlem Nýřanská 1495/12, Praha 5 – Radotín za účelem umístění krytého uzamykatelného stanoviště pro plastový kontejner na směsný odpad o objemu 1100 litrů středa 13. června 2018
1449 98 STA + OMH - uzavření nájemní smlouvy mezi pronajímatelem MČ Praha 16 a nájemcem Ing. Jaroslavem Cipryanem, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je pronájem připloceného pozemku parc.č. 1030/1, zahrada o výměře 389 m2 v k.ú. Radotín, na dobu určitou 1 roku s podmínkou následného odkupu předmětu nájmu středa 13. června 2018
1448 98 STA + OMH - uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupujícími manželi Ing. Pavlem Mandou a Ing. Monikou Mandovou, Zbuzany, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2286/14, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Radotín, na němž se nachází stavba bez čp/če garáž ve vlastnictví kupujících středa 13. června 2018
1447 97 Místostarosta Mgr. Knotek + OMH - přijetí nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na zhotovitele akce „Rekonstrukce školní jídelny Radotín – varné technologie“ a podpis smlouvy o dílo s vítězným uchazečem – společností InterGast a.s. se sídlem Na Vinobraní 1792/55, Praha 10 středa 6. června 2018
1446 97 Místostarosta Mgr. Knotek + OMH - přijetí nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na zhotovitele akce „Vzduchotechnika stávající školní jídelny Radotín – rekonstrukce s napojením na přístavbu“ a podpis smlouvy o dílo s vítězným uchazečem – společností S&S TZB s.r.o. se sídlem Horymírovo náměstí 1416, Praha 5 středa 6. června 2018
1445 97 Místostarosta Mgr. Knotek + OMH - přijetí nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na zhotovitele akce „Rekonstrukce školní jídelny Radotín – přístavba jídelny - dřevostavba“ a podpis smlouvy o dílo s vítězným uchazečem – společností IQ KONSTRUKT s.r.o. se sídlem Pražská třída 850/110, Hradec Králové středa 6. června 2018
1444 97 Místostarosta Mgr. Knotek + OMH - přijetí nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na zhotovitele akce „Ocelová konstrukce a základy pro přístavbu při rekonstrukci Školní jídelny Radotín“ a podpis smlouvy o dílo s vítězným uchazečem – společností ALBET stavební s.r.o. se sídlem Vrážská 144/12, Praha 5 středa 6. června 2018
1443 97 Místostarosta Mgr. Knotek + OMH - přijetí nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na zhotovitele akce „Rekonstrukce školní jídelny Radotín – stavební práce“ a podpis smlouvy o dílo s vítězným uchazečem – společností ALEGRA s.r.o. se sídlem Švábky 52/2, Praha 8 středa 6. června 2018
1442 97 STA + OOS - žádost pana Adama Kostky o udělení písemného souhlasu s užitím znaku Městské části Praha 16 – Radotín středa 6. června 2018
1441 97 STA + KÚ (úsek školství, kultury, mládeže a TV) - žádost pana Adama Kostky, Praha - Radotín o finanční podporu a zapůjčení technického vybavení v rámci akcí 5. ročníku Amatérského beachového turnaje, který se bude konat 9. 6. 2018 a běžeckého závodu na 10 km, pořádaného 29. 7. 2018 v radotínské Beach aréně, ul. K Lázním středa 6. června 2018
1440 97 STA + OMH - prodloužení termínu výběrového řízení na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v 1. patře objektu Zdravotnického zařízení, Sídliště 1100/32, Praha - Radotín za účelem provozování zubní ordinace do 31. 8. 2018 středa 6. června 2018
1439 97 STA + OMH - uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 3107/2013 ze dne 19. 12. 2013 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 8. 2014 a dodatku č. 2 ze dne 27. 10. 2015 mezi investorem Linkcity Czech Republic, a.s. (dříve VCES PROPERTY DEVELOPMENT, a.s., Na Harfě 337/3, Praha 9), Na Harfě 337/3, Praha 9, kupující společností Residence Radotín Jedna, s.r.o., Na Harfě 337/3, Praha 9, jíž nahrazuje nástupnická společnost Residence Radotín Dva, s.r.o., Na Harfě 337/3, Praha 9 a MČ Praha 16 + uzavření plánovací smlouvy mezi žadatelem Residence Radotín Dva, s.r.o., Na Harfě 337/3, Praha 9 a MČ Praha 16, jejímž předmětem je vybudování nových parkovacích stání jako náhrady za zánik stávajících parkovacích míst v rámci realizace výstavby Centra Radotín středa 6. června 2018
1438 97 STA + OMH - uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 3107/2013 ze dne 19. 12. 2013 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 8. 2014 a dodatku č. 2 ze dne 27. 10. 2015 mezi investorem Linkcity Czech Republic, a.s. (dříve VCES PROPERTY DEVELOPMENT, a.s., Na Harfě 337/3, Praha 9), Na Harfě 337/3, Praha 9, kupující společností Residence Radotín Jedna, s.r.o., Na Harfě 337/3, Praha 9, jíž nahrazuje nástupnická společnost Residence Radotín Dva, s.r.o., Na Harfě 337/3, Praha 9 a MČ Praha 16 + uzavření plánovací smlouvy mezi žadatelem Residence Radotín Dva, s.r.o., Na Harfě 337/3, Praha 9 a MČ Praha 16, jejímž předmětem je vybudování nových parkovacích stání jako náhrady za zánik stávajících parkovacích míst v rámci realizace výstavby Centra Radotín středa 6. června 2018
1437 96 Radní Ing. Farník + OMH - přechod nájmu bytu č. 5 o velikosti 2+1, Praha - Radotín po matce Růženě Jansové na syna Václava Jansu, bytem tamtéž středa 30. května 2018
1436 96 Radní Ing. Farník + OMH - směna bytu č. 1 o velikosti 2+1, Praha - Radotín manželů Jany a Romana Lengenyových za byt č. 18 o velikosti 2+1, Praha – Radotín manželů Kariny a Jana Sommerových středa 30. května 2018
1435 96 Místostarosta Ing. Bouzek + OMH - uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Přípojka plynu pro rodinný dům č.p. 680/54 v Topasové ulici, Praha 5 – Radotín pro vydání územního souhlasu“ na pozemku parc. č. 2628/1 v k.ú. Radotín, ve svěřené správě MČ Praha 16, se stavebníkem MedicalHelp Česká republika, s.r.o., Malá Štěpánská 546/10, Praha 2 – Nové Město středa 30. května 2018
1434 96 Místostarosta Ing. Bouzek + OMH - uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Plynovodní STL přípojka k pozemku parc.č. 2493/2 k.ú. Radotín“ na pozemku parc. č. 2509 v k.ú. Radotín, ve svěřené správě MČ Praha 16, se stavebníkem Františkem Vlkem, Praha 4 – Braník středa 30. května 2018
1234567