Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345678910
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
1554 105 STA + TAJ - schválení daru členům okrskových volebních komisí pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 16, Zastupitelstva hlavního města Prahy a Senátu Parlamentu České republiky středa 26. září 2018
1553 105 STA - odměna tajemníkovi ÚMČ Praha 16 za III. čtvrtletí 2018 středa 26. září 2018
1552 105 TAJ - odměna vedoucímu příspěvkové organizace Technické služby Praha - Radotín za III. čtvrtletí 2018 středa 26. září 2018
1551 105 TAJ - odměny zaměstnancům za III. čtvrtletí 2018 středa 26. září 2018
1550 105 Radní Ing. Farník + OMH - žádost o přechod nájmu bytu č. 11 o velikosti 2+1, Praha - Radotín po zemřelé matce Jarmile Doležalové na syna Tomáše Doležala, bytem tamtéž středa 26. září 2018
1549 105 Ing. Farník (STA) + OMH - uzavření servisní smlouvy o poskytování odborných IT služeb mezi společností COMES, spol. s. r. o., Vejvanovského 1615, Praha 4 a MČ Praha 16 za účelem poskytování IT služeb pro objekt Zdravotnického zařízení, Sídliště 1100/32, Praha - Radotín středa 26. září 2018
1548 105 Místostarosta Ing. Bouzek + OMH - uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Přípojky RD Chuchle B“ na pozemku parc. č. 2052/3 v k.ú. Radotín, ve vlastnictví hlavního města Prahy, ve svěřené správě MČ Praha 16 (přípojka elektřiny a vody) a na pozemku parc.č. 945 v k.ú. Velká Chuchle, kde vozovku má ve správě MČ Praha 16 (přípojka kanalizace a plynu), se stavebníkem Ing. Jana Tománková, Praha 5 – Radotín, pro potřeby uložení přípojek elektřiny, kanalizace, vody a plynu k pozemku parc. č. 946/18 v k.ú. Velká Chuchle ve vlastnictví stavebníka středa 26. září 2018
1547 105 Místostarosta Ing. Bouzek + OMH - uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Přípojky RD Chuchle A“ na pozemku parc. č. 2052/3 v k.ú. Radotín, ve vlastnictví hlavního města Prahy, ve svěřené správě MČ Praha 16 (přípojka elektřiny) a na pozemku parc.č. 945 v k.ú. Velká Chuchle, kde vozovku má ve správě MČ Praha 16 (přípojka kanalizace), se stavebníkem Ing. Lenka Dudařová, Praha 5 – Radotín, pro potřeby uložení přípojek elektřiny a kanalizace k pozemku parc. č. 946/15 v k.ú. Velká Chuchle ve vlastnictví stavebníka středa 26. září 2018
1546 105 Místostarosta Ing. Bouzek - žádost o změnu Územního plánu Sídelního útvaru hl.m. Prahy pro část pozemku parc. č. 1539/1 k.ú. Radotín středa 26. září 2018
1545 105 Místostarosta Mgr. Knotek (STA) + OMH - podpis dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4333/2018 se společností ALBET stavební s.r.o. se sídlem Vrážská 144/12, Praha 5 na akci „Ocelová konstrukce a základy pro přístavbu při Rekonstrukci Školní jídelny Radotín“, který se týká navýšení ceny středa 26. září 2018
1544 105 STA + knihovna - vyřazení knihovních dokumentů z Místní knihovny Radotín středa 26. září 2018
1543 105 STA + OOS - žádost pana Tomáše Kopeckého, Praha - Radotín o udělení písemného souhlasu s užitím znaku Městské části Praha 16 – Radotín středa 26. září 2018
1542 105 STA + OOS - žádost pana Adama Kostky, Praha – Radotín o udělení písemného souhlasu s užitím znaku Městské části Praha 16 - Radotín středa 26. září 2018
1541 105 STA + KÚ (úsek školství, kultury, mládeže a TV) - žádost pana Adama Kostky, Praha - Radotín o záštitu a podporu MČ Praha 16 v rámci běžeckého závodu Run X – trailový závod, konaného 10. 11. 2018 v podobě poskytnutí technického vybavení a propagace akce na webových stránkách, facebooku a plakátovacích plochách středa 26. září 2018
1540 105 STA + OMH - záměr na pronájem prostor sloužících k podnikání (střechy) v objektu Sídliště 1078/18, Praha-Radotín společnosti CETIN České telekomunikační infrastruktury a. s., Olšanská 2681/6, Praha 3 – Žižkov za účelem umístění základnové stanice veřejné komunikační sítě pro příjem signálu LTE a GSM středa 26. září 2018
1539 105 STA + OMH - záměr pronájmu prostor sloužících podnikání v budově čp. 1369, která je součástí pozemku parc.č. 357/33 v k.ú. Radotín, ve vlastnictví hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16 společnosti Veolia Energie Praha, a.s., Na Florenci 2116/15, Praha 1 – Nové Město za účelem provozování umístěného technologického zařízení pro veřejné vytápění středa 26. září 2018
1538 105 STA + OMH - záměr směny pozemku parc.č. 246/2 v k.ú. Radotín o výměře 48 m2 ve vlastnictví hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za pozemek parc.č. 270/39 v k.ú. Radotín o výměře 48 m2 ve vlastnictví pana Zdeňka Otavy, Černošice s případným finančním vyrovnáním cen směňovaných pozemků středa 26. září 2018
1537 105 STA + OMH - uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací mezi stavebníkem Městskou částí Praha 16 a vlastníkem telekomunikační sítě společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 – Žižkov středa 26. září 2018
1536 105 STA + OE - návrh úpravy rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2018 středa 26. září 2018
1535 104 Radní Ing. Farník + OMH - žádosti o zapůjčení bytu č. 18 o velikosti 2+1, Praha - Radotín panu Michalu Brokešovi, Rapotín po dobu výkonu povolání u Obvodního ředitelství Police ČR Praha II na Místním oddělení Radotín středa 12. září 2018
1534 104 Radní Ing. Farník + OMH - žádost o přidělení bytu č. 4 o velikosti 2+1, Praha - Radotín panu Lukáši Schůtovi s rodinou, Praha - Radotín středa 12. září 2018
1533 104 Místostarosta Mgr. Knotek + OMH - podpis dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4334/2018 se společností S&S TZB s.r.o., se sídlem Horymírovo náměstí 1416, Praha 5 na akci „Vzduchotechnika stávající školní jídelny Radotín – rekonstrukce s napojením na přístavbu“, který se týká prodloužení termínu dokončení středa 12. září 2018
1532 104 STA + PS - přidělení bytu v DPS K Cementárně č. p. 1522/1c, Praha – Radotín, panu Václavu Husákovi, Praha - Radotín středa 12. září 2018
1531 104 STA + OOS - návrh Obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství středa 12. září 2018
1530 104 STA + OMH - uzavření nájemní smlouvy o pronájmu ploch za účelem umístění reklamních zařízení jazykové školy Channel Crossings, Thámova 681/32, Praha 8 - Karlín v objektech ve svěřené správě nemovitostí ve vlastnictví obce MČ Praha 16 středa 12. září 2018
1529 103 STA + OOS - žádost pana Zdeňka Krupila, Černošice o udělení písemného souhlasu s užitím znaku Městské části Praha 16 – Radotín středa 29. srpna 2018
1528 103 STA + OMH - vydání souhlasu spolku Junák – český skaut, středisko 5. května Radotín, z. s., Sobětická 1627/9, Praha 5 – Radotín s prováděním stavebních úprav objektu č.p. 1269, ul. Nad Berounkou a s úpravou části pozemku parc. č. 1434/1 v k.ú. Radotín o výměře 804 m2, které má na základě nájemní smlouvy č. 4279/2018 spolek Junák – český skaut v pronájmu středa 29. srpna 2018
1527 103 TAJ - jazykové kurzy pro zaměstnance MČ Praha 16 středa 29. srpna 2018
1526 103 Radní Ing. Farník + OMH - uzavření příkazní smlouvy mezi zadavatelem MČ Praha 16 a pověřencem Mgr. Annou Komaiserovou, advokátní kancelář se sídlem Korunní 2569/108a, Praha 10 - Vinohrady, jejímž předmětem je poskytování služby pověřence v oblasti ochrany osobních údajů středa 29. srpna 2018
1525 103 Místostarosta Ing. Bouzek + OMH - vyhlášení výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení pro stavbu „Radnice MČ Praha 16“ prostřednictvím společnosti PORSIS s.r.o., zastoupenou Ing. Petrem Šiškou, se sídlem Kolová 1549/1, Praha - Radotín na základě uzavřené příkazní smlouvy a s uveřejněním výběrového řízení na profilu zadavatele, dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění středa 29. srpna 2018
12345678910