Úřední deska

Umístění fyzické úřední desky
Usnesení rady a zastupitelstva
Veřejné zakázky (Profil zadavatele)Zobrazit archiv článků
Vystaveno od – doNázevAnotace
24.07.201708.08.2017
Oznámení o uložení písemnosti "Soubor dvou rodinných domů s ateliérem a garážemi", Praha 5-Zbraslav, Za Dálnicí
19.07.201704.08.2017
Výzva, vyjádření k podanému odvolání Prodloužení Panské zahrady, Zbraslav
18.07.201702.08.2017
Opatření Praha - Karlštejn Tour 2017 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v rámci cyklistického závodu horských kol "Praha - Karlštejn Tour 2017"
17.07.201731.07.2017
Nařízení státní veterinární správy Mimořádná veterinární opatření
14.07.201724.07.2017
Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy Novostavba rodinného domu na pozemku parc.č. 2465/2 k.ú. Zbraslav
12.07.201727.07.2017
Opatření Chatová Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ulici Chatová z důvodu stavby vodovodní a kanalizační přípojky v Praze - Radotíně.
12.07.201727.07.2017
Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v osazení dopravního značení na nově účelové komunikaci obsluhující bytovou zástavbu v Radotíně.
12.07.201727.07.2017
Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání MČ Praha 16 oznamuje záměr pronájmu prostor sloužících podnikání v objektu č.p.1368, náměstí Osvoboditelů a části pozemku parc.č. 915/9 v k.ú. Radotín ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16.
11.07.201728.07.2017
Záměr pronájmu částí pozemků parc.č. 750 a 751/1 v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 750, ostatní plocha, jiná plocha a části pozemku parc.č. 751/1, ostatní plocha jiná plocha o celkové výměře 340 m2 v k.ú. Radotín, zapsaného na listu vlastnictví č. 1919 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 28. 6. 2017 usnesením č. 1055/2017.
07.07.201702.08.2017
Vyhlášení výběrového řízení Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici referent/referentka Kanceláře úřadu, Úsek krizového řízení a vymáhání pohledávek. Přihlášky je třeba doručit do podatelny nejpozději do 2. 8. 2017 do 12.00 hod.
03.07.201703.08.2017
Insolvenční řízení - Martin Nosál Soud touto vyhláškou oznamuje, že dne 26.6.2017 bylo zahájeno insolvenční řízení.
27.06.201727.07.2017
Obnovený katastrální operát - Třeboradice Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v katastrálním území Třeboradice obce Praha dne 20.6.2017.
27.06.201727.07.2017
Obnovený katastrální operát_Lysolaje Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v katastrálním území Lysolaje obce Praha dne 20.6.2017.
23.06.201723.08.2017
Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže - prodej pozemků v k.ú. Radotín Městská část Praha 16 vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na koupi pozemku parc.č. 2368/1 v k.ú. Radotín (ostatní plocha se zelení o výměře 4220 m2) a pozemku parc.č. 2368/2 v k.ú. Radotín (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m2), vč. stavby č.ev. 2214 (objekt pro rekreaci) jako celku za minimální cenu 3.600.000,- Kč (slovy: „Třimilionyšestsettisíc Korun českých“) určenou znaleckým posudkem. Podmínky veřejné soutěže a další informace se nacházejí v přiloženém oznámení.
21.06.201723.08.2017
Oznámení o konání opakované dobrovolné elektronické dražby_firma Svoboda Předmětem dražby jsou nemovité věci nacházející se v obvodu MČ Praha 16
14.06.201702.08.2017
Vyhlášení výběrového řízení Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent/referentka Odboru výstavby, dopravy a životního prostředí, Úsek výstavby. Přihlášku se všemi doklady je třeba doručit na podatelnu úřadu do 2. srpna 2017 do 12.00 hodin.
25.05.201726.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. SML. 3991/2017/35 Uzavřená mezi Městskou částí Praha 16 a Radotínským sportovním klubem, z.s.
06.03.201731.12.2017
Schválený rozpočet na rok 2017 Oznámení o schváleném rozpočtu na rok 2017.