PORTÁL PRÁCE

Pro vkládání a úpravu firem a podnikatelů je potřeba se nejdříve registrovat (jestliže ještě nejste zaregistrováni) a poté přihlásit do systému.


Název pozice: Ředitel/ředitelka MŠ Větrníček v Praze 12, Zárubova 952/10, Praha 4 – Kamýk
Druh pracovního vztahu: Pracovní poměr na plný úvazek
Práci nabízíme na dobu: neurčitou
Firma: Městská část Praha 12
Adresa: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany

Příloha č. 2 usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-136-025-17
Rada městské části Praha 12

v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 3 vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích,

vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace Mateřská škola Větrníček v Praze 12, se sídlem: Zárubova 952/10, 142 00 Praha 4 – Kamýk

Předpokládaný nástup do funkce: 1.11.2017

Předpoklady:
- odborná kvalifikace podle ustanovení § 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- příslušná praxe podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) tohoto zákona,
- svéprávnost,
- bezúhonnost,
- zdravotní způsobilost.

Požadavky:
- organizační a řídící schopnosti,
- základní ekonomické znalosti,
- znalost problematiky školství a školských předpisů.

K přihlášce doložte:
- úředně ověřenou kopii dokladů o dosaženém vzdělání,
- doklad o dosavadním průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem,
- strukturovaný profesní životopis,
- evaluaci cílů a záměrů ŠVP Mateřské školy Větrníček v Praze 12 a podněty k jeho naplnění (maximálně 3 strany strojopisu),
- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k vykonávání funkce (ne starší 2 měsíců).


Do konkursního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými přílohami, došlé poštou na adresu: Úřad městské části Praha 12, odbor školství, kultury a vzdělávání, Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany nebo doručené do podatelny Úřadu MČ Praha 12 nejpozději do uzávěrky dne 9.10.2017 do 12 hodin.

Obálku označte slovy: „NEOTEVÍRAT – KONKURS MŠ VĚTRNÍČEK“

Případné dotazy na telefonu 261 397 310, Petr Sečkař - referent odboru školství, kultury a vzdělávání, e-mail: seckar.petr@praha12.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu.


Milan Maruštík
starosta

Mgr. Jan Marhoul, B.A.
1. zástupce starosty