Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 357/32 v k.ú. Radotín

MČ Praha 16 oznamuje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 357/32, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m2 v k.ú. Radotín, zapsaného na listu vlastnictví č. 1919 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, za účelem umístění reklamního plakátu na dřevěném plotě. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 19. 7. 2017 usnesením č. 1079/2017.

záměr (pdf, 269 kB)

Zveřejněno: 31.07.2017 – Stanislava Rašková ; Přečteno 226 x
Vytisknout