Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 336/1 v k.ú. Radotín

MČ Praha 16 oznamuje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 336/1, ostatní plocha, zeleň o výměře 15 m2 z celkové výměry 2496 m2 v k.ú. Radotín, zapsaného na listu vlastnictví č. 1919 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, za účelem umístění dřevěného pódia k provozování letní zahrádky u kavárny. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 23. 8. 2017 usnesením č. 1108/2017.

záměr pronájmu (pdf, 287 kB)

Zveřejněno: 01.09.2017 – Stanislava Rašková ; Přečteno 526 x
Vytisknout