Záměr prodeje pozemku parc.č. 2286/14 v k.ú. Radotín

MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje pozemku parc.č. 2286/14, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín vlastníkovi stavby postavené na pozemku. Pozemek je evidován na listu vlastnictví č. 1919 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 10. 1. 2018 usnesením č. 1272/2018 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 26. 03. 2018 usnesením č. XX/19/18.

Zveřejněno: 13.04.2018 – Stanislava Rašková ; Přečteno 214 x
Vytisknout