Sazebník úhrad za informace poskytované dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

I. Materiálové náklady

1. pořizování černobílých kopií na kopírovacím stroji (např. typ OCE 3045):

jednostranné kopie 2 Kč (A4); 4 Kč (A3) 
oboustranné kopie 4 Kč (A4); 8 Kč (A3)

2. výtisk z tiskárny počítače

jedna stránka 3 Kč

3. technický nosič dat

- disketa 3,5” 24 Kč
- CD-ROM 30 Kč

II. Náklady na vyhledání a zpracování informací za každých i započatých 30 minut 100 Kč

III. Poštovné

Poštovné za zásilky je účtováno na základě aktuální ceny poštovních služeb platné v den odeslání dokumentu a v souladu s Dohodou o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby.

Jestliže bude uspokojení žádosti o informaci vyžadovat úkon, kterému odpovídá příslušná položka přílohy zákona o správních poplatcích, vyúčtuje se žadateli za provedení takového úkonu i správní poplatek.

Pokyny k používání sazebníku úhrad:

  • Městská část Praha 16 si vyhrazuje právo stanovené úhrady měnit dle skutečné výše jejich nákladů.
  • Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen uvedených v sazebníku.
  • Nelze-li výslednou cenu přesně určit, je možno stanovit úhradu zálohově.
  • Vydání informace je podmíněno úplným zaplacením úhrady.
  • V odůvodněných případech je tajemník ÚMČ Praha 16 oprávněn stanovenou úhradu nákladů snížit či určit, že nebude účtována vůbec.

 

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 1.2.2008.
(Sazebník vydán Nařízením tajemníka č. 5/2008 ze dne 30.1.2008.)

Zveřejněno: 04.02.2008 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 7403 x
Vytisknout