Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16

Rada městské části Praha 16 zve občany na řádné XIX. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16, které se koná v pondělí 18. prosince 2017 od 17.00 hodin ve velkém sále Kulturního střediska Radotín v domě u Koruny.

pozvánka (pdf, 2,4 MB)

Rada  městské  části  Praha 16
zve občany
na řádné XIX. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16,
které se koná v pondělí 18. prosince 2017 od 17.00 hod. v kulturním středisku Koruna

PROGRAM:

1) Kontrola plnění usnesení
2) Kontrola zápisu z XVIII. řádného zasedání ZMČ ze dne 25.9.2017
3) STA + OE - informace o hospodaření MČ Praha 16 v období 01-10/2017
4) STA + OE - úprava rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2017
5) STA + OE - schválení rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2018
6) STA + OE - zápisy z jednání Finančního výboru ze dne 16.10. a 20.11.2017
7) STA + OE - zápisy z jednání Kontrolního výboru ze dne 2.10. a 27.11.2017
8) STA + OMH - uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi převodcem Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 a nabyvatelem MČ Praha 16, jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemku parc.č. 1783/4, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 594 m2 v k.ú. Radotín do vlastnictví hl. m. Prahy a svěřené správy nemovitostí MČ Praha 16
9) STA + OMH - uznání vlastnického práva paní Renaty Jánošové, Praha 5 – Radotín a pana Jiřího Männchena, Praha 5 - Radotín z titulu vydržení vlastnického práva k části pozemku parc.č. 1309 v k.ú. Radotín tvořící nesoulad skutečného stavu se stavem zápisu v katastru nemovitostí
10) STA + OMH - uznání vlastnického práva paní Hany Kratochvílové, Praha 5 – Radotín z titulu vydržení vlastnického práva k části pozemku parc.č. 2610/4 v k.ú. Radotín tvořící nesoulad skutečného stavu se stavem zápisu v katastru nemovitostí
11) STA + OMH - uznání vlastnického práva manželů Víta Frajera a Stanislavy Frajerové, Praha 5 – Radotín z titulu vydržení vlastnického práva k pozemku parc.č. 2610/A o výměře 8 m2 tvořící nesoulad skutečného stavu se stavem zápisu v katastru nemovitostí
12) STA + OMH - uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupujícím Bytovým družstvem Prvomájová, Prvomájová 265/28, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 526/1, zahrada o výměře 790 m2 v k.ú. Radotín
13) STA + OMH - uzavření smlouvy o koupi nemovité věci a smlouvy zástavní mezi prodávající a zástavním věřitelem MČ Praha 16 a kupujícím a zástavcem a dlužníkem spolkem JINDRA, Radkovská 1015/4, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2286/1 o výměře 692 m2 v k.ú. Radotín
14) STA + OMH - uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ  Praha 16 a kupující paní Eliškou Skálovou, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1118/36, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 2 m2, na němž se nachází část stavby bez čp/če – garáže ve vlastnictví kupující
15) STA + OMH - uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupujícím panem Jaroslavem Šilhánkem, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1138/3 v k.ú. Radotín o výměře 17 m2, na kterém se nachází stavba bez čp/če – garáž ve vlastnictví kupujícího
16) STA + OMH - uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupující paní Annou Vranešičovou, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1138/4 v k.ú. Radotín o výměře 19 m2, na kterém se nachází stavba bez čp/če - garáž ve vlastnictví kupující
17) STA + OMH - uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupujícím panem Martinem Slavíkem, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2286/16, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2, na kterém se nachází stavba bez čp/če – garáž ve vlastnictví kupujícího
18) STA + OMH - uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupující paní Annou Stejnerovou, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2286/60, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 v k.ú. Radotín
19) STA + OMH - uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupujícím panem Jindřichem Šalomem, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2286/55, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín o výměře 22 m2
20) STA + OMH - uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupujícím panem Jaroslavem Vejnarem, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2286/56 v k.ú. Radotín o výměře 21 m2, na které se nachází stavba bez čp/če – garáž ve vlastnictví kupujícího
21) STA + OMH - uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupujícím panem Oldřichem Šťastným, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2286/57 v k.ú. Radotín o výměře 20 m2, na kterém se nachází stavba bez čp/če – garáž ve vlastnictví kupujícího
22) STA + OMH - uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupujícím panem Jaroslavem Panenkou, Velké Přílepy, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2286/59 v k.ú. Radotín o výměře 23 m2, který je zastavěný stavbou bez čp/če – garáží ve vlastnictví kupujícího
23) STA + OMH - uzavření směnné smlouvy mezi MČ Praha 16 a Římskokatolickou farností u kostela sv. Petra a Pavla, nám. Sv. Petra a Pavla 450/2, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je směna částí pozemků parc.č. 1435 a parc.č 2511/19 v k.ú. Radotín ve vlastnictví hl. m. Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16 za část pozemku parc.č. 2511/23 a pozemek parc.č. 2547/2 v k.ú. Radotín ve vlastnictví Římskokatolické farnosti u kostela sv. Petra a Pavla s finančním vypořádáním rozdílu v ceně směňovaných pozemků ve výši 15.526,- Kč ze strany MČ Praha 16 ve prospěch Římskokatolické farnosti u kostela sv. Petra a Pavla
24) STA + OMH - uzavření směnné smlouvy mezi MČ Praha 16 a manželi Romanem a Romanou Váchovými, Rudná u Prahy, jejímž předmětem je směna pozemku č. 2628/11 o výměře 11 m2 z celkové výměry 13603 m2 ve vlastnictví hl. města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16 za pozemek parc.č. 2348/5 o výměře 12 m2 z celkové výměry 712 m2 v podílovém spoluvlastnictví manželů Romana a Romany Váchových s finančním vyrovnáním rozdílu cen směňovaných pozemků
25) STA + OMH - záměr prodeje pozemku parc.č. 2631/7 v k.ú. Radotín o výměře 3 m2 vlastníkovi pozemků parc.č. 2158/1 a 2158/2 v k.ú. Radotín Ing. Blance Novotné, MBA, Praha 5 - Radotín a pozemku parc.č. 2631/8 v k.ú. Radotín o výměře 3 m2 vlastníkovi pozemků parc.č. 2159 a 2160 v k.ú. Radotín panu Zdeňkovi Kramlovi, Praha 5 – Radotín
26) STA + OMH - záměr prodeje pozemku parc.č. 2293 v k.ú. Radotín o výměře 8 m2 vlastníkům pozemku parc.č. 2291 v k.ú. Radotín manželům Vladimírovi Kocourkovi, Praha 4 – Modřany a Zdeňce Kocourkové, Praha 5 – Radotín
27) STA + OMH - záměr prodeje vlastnického podílu id. ½ pozemku parc.č. 1598/1, zahrada o celkové výměře 1093 m2 v k.ú. Radotín vlastníkovi zbývajícího vlastnického podílu id. ½ panu MUDr. Jakubovi Kostkovi, Praha 4 – Záběhlice
28) STA + OMH - záměr prodeje pozemku parc.č. 2286/29 v k.ú. Radotín vlastníkovi garáže postavené na pozemku panu Václavovi Pocovi, Praha 5 – Radotín
29) STA + OMH - záměr směny pozemku parc.č. 2583/7 v k.ú. Radotín o výměře 18 m2 ve vlastnictví hl. města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16 za pozemek parc.č. 962/2 v k.ú. Radotín o výměře 21 m2 v podílovém spoluvlastnictví manželů Otakara a Zuzany Procházkových, Praha 5 - Radotín a manželů Josefa a Evy Šobrových, Praha 5 - Radotín s případným finančním vyrovnáním rozdílu cen směňovaných pozemků
30) STA + OOS - znovuzvolení paní Mgr. Ivany Pikalové do funkce přísedící u Obvodního soudu pro Prahu 5
31) Zást. STA Ing. Bouzek + OMH - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc.č. 357/35, 357/63 a 2613 v k.ú. Radotín mezi oprávněnou společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 500, Praha 4 a povinnou MČ Praha 16 pro účely umístění a provozování stavby plynárenského zařízení – STL plynovodu
32) Zást. STA Ing. Bouzek + OMH - uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k tíži pozemku parc.č. 336/1 v k.ú. Radotín mezi oprávněnou společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, zastoupenou společností ARANEA NETWORK, a.s., Modřanská 307/98, Praha 4 a obtíženou MČ Praha 16 pro účely zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě
33) Zást. STA Ing. Bouzek + OMH - uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi povinnou stranou Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Praha 5 - Smíchov a oprávněnou stranou MČ Praha 16 za účelem zřízení služebnosti ve věci strpění umístění a provozování stavby výústních objektů do toku řeky Berounky a zpevněné plochy na pozemku parc.č. 2640 v k.ú. Radotín vybudovaných v rámci stavby Místa u řeky
34) TAJ + KÚ (Personální úsek) - měsíční odměny neuvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 16
35) TAJ - příspěvky členům Zastupitelstva MČ Praha 16 z peněžního fondu nebo rozpočtu městské části
36) STA – informace o činnosti odborů ÚMČ, příspěvkových organizací a organizačních složek Městské části Praha 16
37) Zást. STA Ing. Bouzek - informace o investiční výstavbě v Radotíně
38) Návrhový výbor – odsouhlasení usnesení XIX. zasedání ZMČ Praha 16
39) Dotazy členů zastupitelstva
40) Diskuse – dotazy občanů 

Mgr. Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16

Zveřejněno: 11.12.2017 – Kateřina Drmlová ; Přečteno 338 x
Vytisknout