Povodně v Městské části Praha 16

Povodeň červen 2013

Měsíc květen 2013 byl jako celek teplotně normální, i když se značnými teplotními výkyvy. Srážkově byl nadnormální, zejména v Čechách, kde spadlo za měsíc 110 mm srážek, což je 167 % květnového normálu. Srážky vypadávaly na různých místech při přechodu frontálních systémů od západu, často i v bouřkách. V poslední květnové dekádě se nad střední Evropou postupně vytvářela tlaková níže, která se zde udržela až do konce měsíce. Významné srážky spadly v Čechách v neděli 26. května, pak od 29. května do konce měsíce. Nejvíce byla zasažena západní část území. Hladiny toků v průběhu měsíce května kolísaly v závislosti na lokalizaci spadlých srážek. Ojediněle se vyskytly stavy odpovídající 1. SPA. Průtoky v pondělí 27. května ráno byly ještě v povodí horního Labe hluboce podprůměrné, v povodí Vltavy zhruba na úrovni květnového průměru, v povodí Berounky a horní Ohře však místy přesahovaly i 200 % květnového průměru. Zásobní prostory nádrží byly po pozdním jarním tání (významná sněhová pokrývka na horách až do poloviny dubna) a deštivém květnu poměrně naplněny, např. Želivka 99 %, Rozkoš 95 %, Lipno 87 %, Orlík 91 %, Přísečnice 100 %, retenční prostory nádrží však byly až na Nechranice zcela prázdné. Povodí byla již k pondělí 27. května v jihozápadní části republiky poměrně silně nasycená a další srážky, které do konce května vypadly, nasycení půdy v Čechách ještě zvýšily. V důsledku toho byl nástup povodní velmi rychlý.

Zdroj: Předběžná informace o hydrometeorologických aspektech povodní v červnu 2013, ČHMÚ

Povodní bylo v Radotíně postiženo několik oblastí, nejrozsáhleji území kolem řeky Berounky. Oblast zatopená řekou Berounkou (Q20 - Q50): lokalita ulic Chrobolská, Na Rymáni, K Berounce, K Lázním, K Přívozu, Šárovo kolo, Věštínská, Výpadová, Vrážská, Přeštínská a Radotínská. Povodní zasažených nemovitostí vlivem řeky Berounky je 113.

Zasažené oblasti (pdf, 4,1 MB)

Oproti povodni z roku 2002 bylo díky realizovaným protipovodňovým opatřením na Berounce (pevná, mobilní, opatření na kanalizační síti) ochráněno rozsáhlé území tzv. Benátek (oblast kolem ulic Na Benátkách, V Parníku, U Jankovky, Věštínská) a lokalita kolem II. stupně základní školy. 

Další lokality byly zasaženy Radotínským potokem, zde docházelo zejména k průsakům spodní vody do nemovitostí či byly zasaženy pozemky. Oblast zatopená Radotínským potokem (Q50): lokalita ulic Na Cikánce, Vápenná, Pod Velkým hájem, K Přívozu. Povodní zasažených nemovitostí vlivem Radotínského potoka je 5.

K rozvodnění dalšího vodního toku – Skalního potoka – došlo v lokalitě tzv. Edenu. Oblast rozvodnění Skalního potoka: ulice V Edenu, Slavičí, Jarkovská, Safírová. Zde nejsou zjištěny žádné zasažené nemovitosti.

Více v článku Zpráva o povodni v Městské části Praha 16 Berounka a Radotínský potok 31. 5. 2013 - 13. 6. 2013

Povodeň 2011

Ke konci prvního lednového týdne roku 2011 došlo na celém území České republiky k značnému oteplení, které bylo navíc doprovázeno dešťovými srážkami. To způsobilo velmi rychlé tání sněhu a zvýšení hladiny většiny vodních toků na celém území naší republiky. Tato kombinace nezvykle teplého počasí s dešťovými přeháňkami ukázala svou záludnost o pár dní později: od 13. ledna všechny přítoky Berounky v Plzni přidávaly řece na objemu a dravosti. Povodňová komise MČ Praha 16 začala neprodleně monitorovat narůstající hladinu řeky Berounky.

13. ledna dosáhla Berounka v odpoledních hodinách na limnigrafické lati v Radotíně pod lávkou výšky 192,86 m n. m., tedy I. stupeň povodňové aktivity (SPA) – bdělost.  

V brzkých ranních hodinách dne 14. ledna přesáhla výška hladiny v Berouně 320 cm, což je hranice pro vyhlášení II. stupně povodňové aktivity (SPA) – pohotovost. Z vydané hydrometeorologické předpovědi na den 14. ledna a aktuálního stavu na přítocích Berounky v Plzeňském kraji bylo patrné, že hladina řeky bude postupně narůstat. Na základě předpokládaného vývoje proto zahájila Povodňová komise svá jednání dvakrát denně a rozhodla také o 24hodinové službě určené k pravidelnému hodinovému monitoringu řeky a pro obsluhu zřízených povodňových telefonních linek, na nichž volající dostávali aktuální informace o stavu a vývoji na řece Berounce. Občané v ohrožených oblastech, kteří neměli přístup na webové stránky nebo neslyšeli pravidelná hlášení místního rozhlasu, byli osobně vyrozumíváni strážníky Městské policie hl. m. Prahy a členy Jednotky sboru dobrovolných hasičů Radotín včetně roznášení informačních letáků s aktuálním i očekávaným stavem a rovněž telefonními čísly, na něž se obyvatelé mohli obracet se svými dotazy.

Úroveň hladiny řeky nadále stoupala o cca 2-3 cm za hodinu. Během noci nebo časně ráno se očekával na vodočetné lati stav 194 cm, který znamená dosažení III. SPA, tedy stavu nebezpečí. Celou noc na 15. ledna hladina řeky stoupala. V tuto dobu musela Povodňová komise již řešit rozliv Berounky v oblasti Rymáně, kde ze zatopených polí natékala voda do dešťové usazovací nádrže, u níž pak hrozilo její vylití směrem k obytným domům. Na místě byly Technickými službami Praha - Radotín provedeny terénní úpravy zamezující dalšímu vtoku vody do dešťové usazovací nádrže. Řeka kulminovala v osm hodin ráno na vodočetné lati pod lávkou v Radotíně při výšce 193,88 m n. m. Čtyři hodiny si udržovala stejnou výšku a poté začala velmi pozvolna klesat. V Berouně byla v danou dobu výška na limnigrafické stanici 400 cm a průtok 479 m3/s, tedy spodní hranice III. stupně povodňové aktivity. Téhož dne ve 20.00 hodin byl stav na lati pod lávkou v Radotíně 193,72 m n. m. a v Berouně na limnigrafické stanici 380 cm při průtoku 440 m3/s. Po celou následující noc i den hladina Berounky nadále klesala přibližně o 2-3 cm za hodinu. Z vývoje v povodí a na základě příznivých meteorologických a hydrometeorologických předpovědí byl 17. ledna předsedou Povodňové komise odvolán II. stupeň povodňové aktivity.

Na Vltavě v tu dobu stále trval I. stupeň povodňové aktivity s řízeným průtokem do 980 m3/s, nehrozilo tedy vylití vody v oblasti Šárova kola zpětným vzedmutím při soutoku obou řek.

V průběhu 17. a 18. ledna poklesla hladina Berounky o cca 54 cm. Dne 18. ledna v 8 hodin ráno byl stav hladiny na lati pod lávkou v Radotíně 192,60 m n. m., na limnigrafické stanici v Berouně 291 cm a průtok 269 m3/s, na Vltavě ve Velké Chuchli naměřili průtok 630 m3/s a 164 cm. V současné době(19. ledna 2011) je řeka Berounka na I. stupni povodňové aktivity, tedy bdělost. Řeka je stále průběžně monitorována.

Podle stupňů stanovených v povodňovém plánu MČ Praha 16 se jednalo o pětiletou vodu, při níž však nedošlo k žádnému ohrožení osob ani škodám na majetku.

Snímky najdete ve fotogalerii "Lednová pětiletá voda":


12345


Povodeň 2006

Konec měsíce května 2006 se vyznačoval zvýšenými dešťovými srážkami a přívalovými dešti, zejména v západní části naší republiky. To způsobilo náhlé zvýšení hladiny vodních toků v povodí Berounky, většina z nich překročila 3. SPA.

Přímé škody na majetku však nevznikly žádné.

Zpráva o průběhu povodně v květnu 2006 (pdf, 53 kb)
Archiv 2006

Povodeň 2005

Povodňová situace březen 2005 (pdf, 35 kB)

Povodeň 2003

Stručná zpráva o průběhu povodně v lednu 2003
Odbor životního prostředí a dopravy

Povodňová komise při MČ Praha 16 byla svolána a poprvé zasedla v pátek 3.1. v 04.00 hodin, další zasedání komise: 3.1. pátek 13.00 a 18.00 hod., 4.1. sobota 7.00 a 18.00 hod., 6.1. pondělí 18.00 hod., kdy byla její činnost ukončena a od 18 hodin pokračuje sledování situace v povodí Berounky a Vltavy.

Provedená opatření:

 • Nepřetržité 24hodinové služby od pátku 3.1. do pondělí 6.1.2003.
 • Informování podniků o povodňové situaci.
 • Sledování hladiny Berounky na vodoměrné lati u lávky a v profilu Beroun v 30 minutových až hodinových intervalech.
 • Průběžné sledování výšky hladin a rozsahu rozlití Berounky v katastru Radotína včetně Radotínského potoka v oblasti na Cikánce;
 • Průběžné informování občanů - místním rozhlasem, osobně dvojicemi pracovníků UMČ v ohrožených oblastech a tam, kde není zaveden místní rozhlas (Na Rymáni, Šárovo kolo, statkové domy v ul. Výpadová, Na Cikánce).
 • Spolupráce s Městskou policií, která byla na noční služby posílena příslušníky MP ze Smíchova, včetně autohlídky.
 • Kontakt s krizovým štábem hl. m. Prahy, účast na dvou svolaných zasedáních tohoto štábu 3.1.
 • Spolupráce s povodím Vltavy.
 • Zajištění uzavírky zaplavené silnice do Černošic (za železničním přejezdem) ve spolupráci s policií Řevnice.
 • V ul. Na Cikánce došlo k sesuvu kamení na komunikaci, bylo oznámeno Technické správě komunikací, která provedla označení.
 • Zpevnění a navýšení hráze na Rymáni.
 • Technické služby zabezpečily dešťové vpustě v ul. Věštínská, Výpadová, U Jankovky, Na Benátkách, V Parníku.

Děkujeme:

 • Firmě EKIS s.r.o. a ČMC a.s., které provedly zpevnění hráze Na Rymáni, čímž se zabránilo zatopení Rymáně.
 • Městské policii za vstřícnou spolupráci.
 • Ing. Friedlovi (povodí Vltavy) za stále čerstvé informace o vývoji situace v povodí.
 • Krizovému štábu MHMP za informace zprostředkované SMS.

Grafická informace

Blíže nespecifikovaný obrázek Radotín 

Povodeň 2002

Svým rozsahem a intenzitou překonala tato povodeň vše, co obyvatelé tohoto území dosud zažili. Byla překročena všechna dosud známá maxima dosažených průtoků a výšek hladin.

Příčinou vzniku této katastrofy byly přívalové deště vyvolané dvěma, po sobě následujícími, tlakovými nížemi. První, ve dnech 6. a 7. srpna, postihla nejvíce oblast jižních Čech. Druhá, ještě výraznější, postupovala svým středem přes Čechy 12. srpna. Půda v povodí Vltavy již ztratila schopnost cokoli vsakovat a vodní nádrže Vltavské kaskády nebyly schopny další přívaly vod zadržet.

Stav bdělosti (I. stupeň povodňové aktivity) a stav pohotovosti (II. stupeň povodňové aktivity) byly vyhlášeny 8. srpna. K vyhlášení III. stupně, tj. stavu ohrožení, došlo 12. srpna. Ve všech městských částech byly aktivovány povodňové komise (PK) a následně krizové štáby. Jejich činnost byla od tohoto data nepřetržitá.

Obyvatelstvo bylo varováno sirénami, hlášeními městského rozhlasu a megafony z mobilních prostředků. Po výzvách byla 12. srpna zahájena evakuace občanů v ohrožených oblastech. Jednotlivé městské části evakuovaly: Lipence 90 osob, Radotín 80 osob, Velká Chuchle 50 osob, Zbraslav a Lahovice 150 osob.

Více ve Zprávě o letní povodni 2002 na území správního obvodu Praha 16 (pdf, 48 kB)

Snímky z fotogalerie:

12Zveřejněno: 14.10.2013 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 14816 x
Vytisknout