Nejdůležitější předpisy

 • Ústava České republiky č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 • Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 55/2000, kterou se vydává Statut hl. města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č.   89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č.  90/2012 Sb., o obchodních korporacích
 • Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

(vyhledávání v zákonech zde)

Závazné právní předpisy jsou součástí návodů pro řešení životních situací (body 17 - 18).

Zveřejněno: 13.01.2014 –testovací účet ; Přečteno 12630 x
Vytisknout