• Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu/pachtu

    03.08.2017 / Státní pozemkový úřad nabízí pozemky k pronájmu nebo pachtu
  • Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže - prodej pozemků v k.ú. Radotín

    23.06.2017 / Městská část Praha 16 vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na koupi pozemku parc.č. 2368/1 v k.ú. Radotín (ostatní plocha se zelení o výměře 4220 m2) a pozemku parc.č. 2368/2 v k.ú. Radotín (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m2), vč. stavby č.ev. 2214 (objekt pro rekreaci) jako celku za minimální cenu 3.600.000,- Kč (slovy: „Třimilionyšestsettisíc Korun českých“) určenou znaleckým posudkem. Podmínky veřejné soutěže a další informace se nacházejí v přiloženém oznámení.